Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ [ПЕРСОНАЛЬНЫЙ] - особистий, особовий. власний.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОМП'ЮТЕР [ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР] - малогабаритна і недорога універсальна ЕОМ для широкого кола користувачів. За способом застосування розрізняють три типи: домашні (побутові), конторські (ділові) і професійні. За конструктивним виконанням - настільні, транспортабельні і портативні.

ПЕРСПЕКТИВА [ПЕРСПЕКТИВА] - види, плани на майбутнє.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ [ПЕРСПЕКТИВНЫЙ] - 1. Той, що стосуєть-ся перспективи. 2. Той, що належить до май-бутнього, передбачає майбутній розвиток.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ [ПЕРСПЕК-ТИВНЫЙ АНАЛИЗ] - аналіз вірогідного роз-витку основних соціально-економічних факторів у перспективі.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН [ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН] - 1. Проект економічного розвитку в цілому, господарського комплек-су, окремих галузей, підприємств, фірм на довгострокову перспективу. 2. Багатообіця-ючий проект. Див. також Плани перс-пективні.

ПЕРСПЕКТИВНІ ПОКАЗНИКИ [ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) - кількісні харак-теристики економічних процесів, що вста-новлюються для майбутніх періодів і слугу-ють важливим орієнтиром, досягнення яко-го підлягає контролю.

ПЕРТУРБАЦІЯ [ПЕРТУРБАЦИЯ] - 1. Раптове порушення нормально-го процесу, перебігу чогось, що призводить до хаосу, безладу. 2. Переносно - раптові, часом протилежні зміни напряму діяльнос-ті, складу апарату управління, розміщення предметів, знарядь праці тощо.

ПЕРШИЙ РИЗИК [ПЕРВЫЙ РИСК] - сис-тема відшкодування збитків у майновому страхуванні, за якого збиток, менший від страхової суми, відшкодовується повністю, а збиток, що перевищує страхову суму,- тільки в розмірі страхової суми.

ПЕСЕВА [ПЕСЕВА] - розмінна монета Гани, дорівнює 1/100 нового седі.