Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПЕРЕХІДНІ ЗАЛИШКИ [ПЕРЕХОДЯЩИЕ ОСТАТКИ] - невикористані в поточному році кошти, ресурси, що переходять на на-ступний рік.

ПЕРЕШКОДА [ПОМЕХА] - поява у процесі комунікації незапланованого втручання се-редовища або спотворення, в результаті чого до отримувача надходить повідомлен-ня, що відрізняється від того. яке посилав відправник.

ПЕРІОД [ПЕРИОД] - термін здійснення еко-номічного процесу, дії, плану, договору, Гарантії, сплати податків, виконання робіт (Гарантійний П., плановий П., П. окупності тощо].

ПЕРІОД БАЗИСНИЙ [ПЕРИОД БАЗИСНЫЙ] - відтинок часу, взятий у статистиці за ос-нову при порівнюванні економічних явищ або процесів. Напр., при обчисленні віднос-них величин зміни економічних показників у часі, залежно від поставленої мети мо-жуть бути прийняті різні П.б. - поперед-ній рік або квартал, останній рік перед по-чатком нового планового періоду тощо.

ПЕРІОДИЧНА ЗВІТНІСТЬ (ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ] -звітність, що подаєть-ся статистичним або вищестоящим орга-нам періодично, через заздалегідь встанов-лені проміжки часу або на точно визначену дату.

ПЕРЛЮСТРАЦІЯ [ПЕРЛЮСТРАЦИЯ] - розпечатування і перегляд поштової корес-понденції без відома адресата.

ПЕРОН [ПЕРРОН] - залізнична платформа, до якої підходять пасажирські поїзди.

ПЕРСОНА [ПЕРСОНА] - особа, поважна особа.

ПЕРСОНАЛ [ПЕРСОНАЛ] - особовий склад установи, підприємства, фірми або частина цього складу, виділена за ознакою характе-ру виконуваної роботи (управлінський П„ медичний П.).

ПЕРСОНАЛЬНА СИСТЕМА [ПЕРСОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА] - абонентська система, призначена для одночасної роботи з одним користувачем.