Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПЕРЕПЛАТА (ПЕРЕПЛАТА] - сума плате-жів, що була внесена понад належну до спла-ти і яка має бути повернена платнику.

ПЕРЕПОСТУПКА [ПЕРЕУСТУПКА] -переда-ча третій особі прав відносно другої особи з боку того, хто має ці права (перша особа).

ПЕРЕРАХУВАННЯ [ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ] - пе-реведення коштів з одного рахунку на інший.

ПЕРЕРАХУНОК [ПЕРЕРАСЧЕТ] - зміна ра-ніше нарахованої суми платежів, виплат у зв'язку зі зміною обставин (зміна податко-вих ставок, процентів, тарифів, цін, заробіт-ної плати).

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ДОХОДІВ [ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ] - вилучення части-ни доходів у одних для передання їх іншим, або добровільне передавання доходів одни-ми іншим, хто їх більше потребує. П.д. може здійснюватись державою або місцевою вла-дою через податки; в межах галузі - через бюджет, у межах сім'ї - шляхом розподілу загального доходу сім'ї між її членами.

ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ [ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ] - передання коштів і матеріальних засобів одних осіб іншим, а також зміна цільового призначення коштів.

ПЕРЕСЕЛЕННЯ [ПЕРЕСЕЛЕНИЕ] - пере-міщення громадян з густонаселених у мало-населені райони країни на постійне прожи-вання, що проводиться згідно з державним планом. П. створює нові пропорції в розпо-ділі трудових ресурсів, сприяє рівномірно-му розміщенню продуктивних сил, забезпе-чує більш раціональне використання робо-чої сили. Див. також Міграція населення.

ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИЙ СЛІП [ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ СЛИП] - документ, що розси-лається перестраховиком потенційним пе-рестрахувальникам з пропозицією взяти участь у факультативному перестрахуванні відповідних ризиків.

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ [ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ] - сукупність відносин між страховика-ми щодо страхування ризику. Страховик, беручи на страхування ризик, що переви-щує його можливості, передає частину цього ризику іншому страховику. Відносини оформляються договором, яким скріплюєть-ся той факт, що одна сторона (цедент) передає частину ризику і відповідну частину премії іншій стороні (цесіонарію). Останній бере на себе зобов'язання у разі виникнення стра-хового прецеденту виплатити взяту на себе частину ризику. У свою чергу, перестраховик може передати частину ризику в П. іншому страховому товариству. Операція з пере-давання ризику називається ретроцесією.

ПЕРЕТВОРЕННЯ ДАНИХ (ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫХ] - 1. Процес зміни даних за переходу від однієї форми представлення до іншої або за перенесення даних з одного фізичного середовища зберігання в інше. 2. Приведення інформації до вигляду, при-датного для її передання, відображення, об-робки, документування і збереження.