Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПЕРЕКАЗ БАНКІВСЬКИЙ [ПЕРЕВОД БАНКОВСКИЙ] -Див. Банківський переказ.

ПЕРЕКАЗ ГРОШЕЙ [ПЕРЕВОД ДЕНЕГ] - спосіб пересилання грошей підприємства-ми, організаціями, установами, громадяна-ми при взаємних розрахунках через кредит-ні установи і підприємства зв'язку.

ПЕРЕКАЗНИЙ ВЕКСЕЛЬ [ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ] - вексель, що містить письмо-вий наказ кредитора (трасанта), адресова-ний платникові (трасатові), сплатити третій особі (ремітентові) певну суму грошей у пев-ний строк. /ніла назва- тратта.

ПЕРЕКАЗНІ ОПЕРАЦІЇ [ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ] - переказ грошей через кре-дитні установи і підприємства зв'язку одно-го суб'єкта іншому суб'єктові.

ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЯ [ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ] - набування нової професії або квалі-фікації працівниками, які вивільнюються з ряду причин з однієї роботи і переводяться за їхньою згодою на інші роботи. П. органі-зовують за рахунок підприємств, організа-цій, установ шляхом індивідуального або бригадного навчання в процесі роботи, а також у спеціальних закладах - в учили-щах, на курсах тощо, де працівник, що під-лягає П„ проходить теоретичне навчання і здобуває навички нової роботи.

ПЕРЕМІЩЕНИЙ ВЕКСЕЛЬ [ПЕРЕМЕЩЕННЫЙ ВЕКСЕЛЬ] - комерційний цінний папір (чек, переказний вексель), який може бути оплачений у будь-якому місці не-залежно від того, де його було видано. Оскільки облік П.в. пов'язаний з додаткови-ми затратними операціями, може вводити-ся додатковий комісійний збір.

ПЕРЕНЕСЕННЯ [ПЕРЕНОС] - перенесення часу поставки товарів через заміну існую-чого контракту на новий.

ПЕРЕОБЛІК [ПЕРЕУЧЕТ] - черговий облік матеріальних цінностей.

ПЕРЕОЦІНКА [ПЕРЕОЦЕНКА] - зміна оцінки, нова оцінка вартості товарів, ос-новних засобів, майна, зміна номінальної вартості вкладів у зв'язку з інфляцією, зміною цін.

ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ (ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ] - статистичне спостереження для одержання даних про чисельність, склад та розміщення населення за станом на певний момент. Проводиться на науковій основі, що забезпечує одержання найваж-ливіших показників, необхідних для здій-снення демографічної політики, наукового вивчення різних проблем народонаселення - відтворення, міграції трудових ресурсів тощо. Програма П.н. охоплює, зокрема, пи-тання щодо статевого та вікового складу населення, національності, рідної мови, сі-мейного стану, освіти, професійного та со-ціального складу. Основними рисами сучас-них П.н. є охоплення всього населення, од-номоментність, єдність програми, методо-логії обліку населення і системи документа-ції, одержання відомостей безпосередньо від населення за місцем його проживання, поі-менність записів у переписні листи, стислі строки спостереження.