Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ [ПЕРЕВОЗКИ] -транспор-тування вантажів, товарів, пасажирів.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗМІШАНІ [ПЕРЕВОЗКИ СМЕШАННЫЕ] - перевезення вантажів, па-сажирів з використанням кількох видів транс-порту (сухопутного, морського, повітряного).

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗУСТРІЧНІ [ПЕРЕВОЗКИ ВСТРЕЧНЫЕ] - транспортування товарів одного й того самого виду у зустрічних на-прямках. Є свідченням нераціональної ор-ганізації перевезень.

ПЕРЕВИРОБНИЦТВО [ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО] - перевищення пропозиції продук-ції над попитом на неї, і як наслідок- збіль-шення запасів продукції, уповільнення обо-ротності оборотних засобів. Найчастіше причиною П. можуть бути кризові явища в економіці.

ПЕРЕВИТРАТИ [ПЕРЕРАСХОД] - переви-щення фактичної величини показника витрат ресурсів порівняно з її плановим значенням, бюджетом, або встановленою нормою.

ПЕРЕВІРКА [ПРОВЕРКА] - контроль, ана-ліз, що проводиться для встановлення від-повідності реального стану речей, докумен-тів, проектів, товарів, виконання службових доручень, поведінки необхідному стандар-ту, встановленим вимогам, правилам.

ПЕРЕВІРКА ПРОГРАМИ [ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ] - перевірка правильності реаліза-ції заданого алгоритму шляхом контрольно-го виконання програми на обчислювальній машині.

ПЕРЕВСТАНОВЛЕННЯ У СТРАХУВАННІ [ПЕРЕУСТАНОВЛЕНИЕ В СТРАХОВАНИИ] - вимога додаткової премії порівняно з тією, що встановлена полісом. Приводить страхову суму до первісного значення після того, як вона була скорочена до суми випла-ти збитку.

ПЕРЕДОПЛАТА [ПРЕДОПЛАТА] - поперед-ня і часткова оплата товарів і послуг у раху-нок загальної суми, є Гарантією оплати всієї кількості товару, що купується.

ПЕРЕДПЛАТНИК [ПОДПИСЧИК] - 1. Про-давець опціону, зобов'язаний передати під час опціону на купівлю або прийняти під час опціону на продаж предмет опціону за заз-далегідь погодженою ціною протягом вста-новленого періоду. За виконання цих дій П. одержує винагороду, що називається пре-мією. 2. Особа, яка передчасно передпла-тила періодичне видання (газету, журнал тощо).