Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

 

ПЕНСІЯ [ПЕНСИЯ] - грошове забезпечення, регулярні грошо-ві виплати, що надаються громадянам при досягненні ними певного віку, у зв'язку з ін-валідністю, у разі втрати годувальника та в інших передбачених законом випадках. Виплата П. здійснюється з пенсійного і страхових фондів, які утворюються як поза-бюджетні державні фонди і страхові, при-ватні пенсійні фонди підприємств.

ПЕРВИННЕ РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ [ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ] - продаж нововипущених цінних паперів через передоплату на них або у формі безпосереднього продажу пер-винним покупцям.

ПЕРВИННИЙ ДОКУМЕНТ [ПЕРВИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ] - бухгалтерський документ, що складається у момент здійснення госпо-дарських операцій і є початком їх облікової реєстрації.

ПЕРВИННИЙ ОБЛІК [ПЕРВИЧНИЙ УЧЕТ] - початкова стадія облікового процесу, на якій проводиться вимір даних господарських операцій і реєстрація їх у документах. Є основою синтетичного й аналітичного обліку.

ПЕРВИННИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ [ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ] - ринок, на якому реалізуються нововипуще-ні цінні папери їх емітентом (організацією, що випустила їх).

ПЕРВИННІ ДОХОДИ [ПЕРВИЧНЫЕ ДОХОДЫ] - доходи, що утворюються у сфері виробництва, які є первісним джерелом до-ходів у сфері обігу.

ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ФОНДІВ [ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ] - сукупність грошових витрат, пов'язаних з виготовленням або придбанням основних фондів, включаючи витрати на транспортування і монтаж. Див. також Основні фонди.

ПЕРВІСНЕ НАГРОМАДЖЕННЯ [ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ] - стартовий капітал, необхідний підприємцю для від-криття підприємства з виробництва, про-дажу товарів і послуг, інших видів підприєм-ницької діяльності.

ПЕРВІСНИЙ ЗАВАНТАЖУВАЧ ПРОГРАМ [ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЗАГРУЗЧИК ПРОГРАММ] - обслуговуюча програма, що забез-печує початкове завантаження частини програми або ядра операційної системи.

ПЕРЕБУДОВА [ПЕРЕСТРОЙКА] - реформи соціально-економічної системи, зміни полі-тичного курсу, істотні перетворення форм і методів господарювання.