Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПАУПЕРИЗМ [ПАУПЕРИЗМ] - масове зубожіння, зу-мовлене безробіттям, низькими доходами.

ПАУШАЛЬНА СУМА (ПАУШАЛЬНАЯ СУММА] - загаль-на сума платежів, зумовлених зобов'язання-ми, розрахунками між державами, підпри-ємствами, фізичними особами без поділу на окремі їх види.

ПАУШАЛЬНИЙ ПЛАТІЖ [ПАУШАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ] - певна твердо зафіксована в уго-дах сума ліцензійної винагороди, що вста-новлюється виходячи з оцінок очікуваної економічної ефективності і прибутків ліцен-зіата (особа, що придбала ліцензії) на основі використання ліцензії. Перевага цього виду винагороди полягає в тому, що ліцензіар (продавець ліцензій) одержує всю суму в до-сить короткий строк без помітного ризику. П.п. являє собою фактично ціну купівлі лі-цензії. Він може здійснюватись одноразово або частинами.

ПАЦИФІКАЦІЯ [ПАЦИФИКАЦИЯ] - офіційна назва репресій проти українського населен-ня, що здійснювались польським урядом на західноукраїнських землях у 30-х роках. Особливо широко застосовувались восени 1930 р. Було зруйновано і частково спалено близько 800 сіл, закатовано сотні людей, 1700 заарештовано. У 1931 р. спеціальна комісія Ліги Націй осудила польський уряд за проведення пацифікації. Незважаючи на це, репресивна політика не припинялась і в наступні роки.

ПЕЙНЕВЕЛОН [ПЕЙНЭВЕЛОН] -конверт із заробітною платою.

ПЕКЕЛЬНА МАШИНА [АДСКАЯ МАШИНА] - 1. Застаріле - бомба уповільненої дії з детонатором, вибуховим пристроєм і годин-никовим механізмом. 2. Переносно - заго-товлена чи спланована таємна, прихована небезпечна дія (акція), що може завдати шкоди.

ПЕННІ [ПЕННИ] - розмінна монета Фін-ляндії, дорівнює 1/100 фінляндської марки. Інша назва - пенс.

ПЕНС [ПЕНС] - 1. Розмінна монета Вели-кобританії, дорівнює 1/100 фунтів стерлін-гів. 2. Розмінна монета Ірландії, дорівнює І/ 100 ірландського фунта.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД [ПЕНСИОННЫЙ ФОНД] - позабюджетний цільовий фонд, що фор-мується з відрахувань підприємств, під-приємців, організацій, з яких потім випла-чуються пенсії громадянам.

ПЕНСІЙНІ КАСИ [ПЕНСИОННЫЕ КАССЫ] - установи, що займаються страхуванням пенсій і допомог, акумулюючи страхові внес-ки своїх членів і перерозподіляючи їх.