Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПАТЕНТНА УГОДА [ПАТЕНТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ] - угода між двома або більшим числом юридичних чи фізичних осіб (патен-тний пул) про спільне впровадження (вико-ристання).

ПАТЕНТНА ЧИСТОТА [ПАТЕНТНАЯ ЧИСТОТА] - юридичне закріплена власність об'єкта винаходу - техніки, обладнання, технологічного процесу з правом вільного використання у даній країні без порушення діючих у країні патентів. Л.ч. є основною умовою видачі авторського свідоцтва і пере-віряється патентною експертизою. В іншій країні цей патент може бути "нечистим", якщо аналогічний винахід уже запатентова-ний у цій зарубіжній країні.

ПАТЕНТНЕ МИТО [ПАТЕНТНАЯ ПОШЛИНА] -плата за надання права на використання винаходу відповідно до виданого патенту.

ПАТЕНТНЕ ПРАВО [ПАТЕНТНОЕ ПРАВО] - сукупність юридичних норм, правил щодо охорони пов'язаних з винаходом прав на ос-нові патенту.

ПАТЕНТНИЙ ЗБІР [ПАТЕНТНЫЙ СБОР] - платежі в бюджет підприємств і громадян, які мають дохід від занять промислом і ма-ють патент на цей промисел.

ПАТЕНТНИЙ ПАСПОРТ [ПАТЕНТНЫЙ ПАСПОРТ] - документ, що засвідчує зміст і належність винаходу та обґрунтовані про-позиції щодо патентування вітчизняних винаходів за кордоном.

ПАТЕНТНИЙ ПУЛ (ПАТЕНТНЫЙ ПУЛ] - багатостороння угода (більш як два ком-паньйони) про спільне використання патен-ту на певних договірних пайових (час-ткових) фінансових засадах з зазначенням прав, обов'язків і відповідальності сторін. Учасники П.п. одержують дохід, що визна-чається встановленою при вступі в пул кво-тою у вигляді частини прибутку від викорис-тання патенту.

ПАТЕНТОЗНАВСТВО [ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ] - сукупність знань про патентне право, патентну експертизу, організацію винахід-ництва і впровадження нової техніки, про патентну інформацію, патентні матеріали в галузі нової техніки.

ПАТЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ [ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ] - властивість технічного рішення (пристрою, способу, речовини, тех-нології), яка означає, що воно може бути визнане винаходом в одній або кількох кра-їнах. Вимоги щодо П. технічних рішень встановлюються законодавством кожної країни.

ПАТЕРНАЛІЗМ [ПАТЕРНАЛИЗМ] - 1. Піклування держави про своїх громадян, фірми - про своїх працівників, однієї країни - про іншу. 2. Переконання в тому, що держава, уряд зобов'язані забезпечувати потреби грома-дян за рахунок держави, брати на себе всі турботи про них.