Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПАСИВНІ РАХУНКИ [ПАССИВНЫЕ СЧЕТА] - рахунки бухгалтерського обліку, на яких відображені джерела формування коштів і зазначається цільове їх спрямування.

ПАСПОРТ [ПАСПОРТ] - 1. Документ, що засвідчує особу, її громадянство - на-лежність до певної держави. 2. П. підприєм-ства - документ виробничої структури, що містить дані про основні виробничі фонди, виробничі потужності, про організаційно-технічний рівень, спеціалізацію виробниц-тва та інші техніко-економічні показники. 3. Технічний П. транспортних засобів, тех-нічного і технологічного обладнання, побу-тової техніки, що містить дані щодо призна-чення цих засобів, їх технічні та експлуата-ційні параметри, правила користування та здійснення профілактики, дотримання тех-ніки безпеки при експлуатації.

ПАСПОРТ ПІДПРИЄМСТВА [ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ] - Див. Паспорт.

ПАСПОРТИЗАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ (ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ] - підго-товка технічного паспорта, що характери-зує склад обладнання, а також його призна-чення, умови роботи, техніко-економічні показники.

ПАСПОРТНА СИСТЕМА [ПАСПОРТНАЯ СИСТЕМА] - сукупність правових норм, що регулюють порядок видачі та обміну паспор-тів, прописку і виписку громадян з метою статистичного і персонального обліку на-селення, упорядкування його пересування по території країни, охорони громадського порядку. Цими нормами регулюється і пас-портний режим, тобто правила в'їзду і виїзду громадян в окремі місцевості.

ПАСТКА [ЛОВУШКА] - економічна ситуа-ція, яка нагадує замкнене коло; становище, в якому спроба вийти із пастки одним шля-хом веде в ту саму пастку іншим шляхом.

ПАТЕНТ [ПАТЕНТ] - документ, що визнає, засвідчує право наукового, інтелектуального чи технічного винаходу, його авторство і виключне монопольне право патентовласника на винахід. Видається відповідними уповноваженими державою органами на ім'я автора або його правонаступника згідно з передбаче-ними законодавством країни процедурами. Міжнародні патентні відносини регулюються Паризькою конвенцією з охорони промислової власності. Якщо патент використовується без згоди патентовласника, то останній може звернутись з позовом до суду з вимогою відшкодування збитків чи неви-користаної вигоди і заборона протиправних дій. 2. Документ (свідоцтво), що визначає (надає) право займатися торгівлею чи про-мислом за умови дотримання відповідних правил, визначених законодавче, і внесення певного платежу (патентного збору).

ПАТЕНТ НА ВИНАХІД [ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ] - документ, що посвідчує виз-нання винаходом зазначеного в ньому тех-нічного рішення, авторство на винахід та виключне право на використання винахо-ду протягом певного часу. Діє на території тієї країни, де його видано.

ПАТЕНТНА ЛІЦЕНЗІЯ (ПАТЕНТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ] -Див. Ліцензія патентна.

ПАТЕНТНА СЛУЖБА [ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА] - спеціальні органи, які здійснюють заходи для забезпечення патентоспромож-ності в організаціях, що розробляють або удосконалюють конструкції машин, апара-тів, пристроїв, технологічні процеси тощо. Л.с. займається організацією патентної ін-формації, проведенням патентних дослі-джень, перевіркою об'єктів техніки на па-тентну чистоту, виявленням технічних рі-шень, виконаних на рівні винаходів, тощо.