Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПАРЦЕЛЯЦІЯ [ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ] - поділ землі на дрібні ділянки (парцели).

ПАСАЖ [ПАССАЖ] - 1. Крита галерея з двома рядами магази-нів або офісів, контор і з виходами на сусід-ні вулиці. 2. Окреме місце в тексті книги. 3. Пе-реносно - несподівана пригода, дивний збіг обставин.

ПАСИВ [ПАССИВ] - 1. Одна із сторін бухгалтерсько-го балансу (права), що характеризує джере-ла формування, надходжень коштів підпри-ємств, організацій, фірм за їх складом, цільо-вим призначенням і розміщенням. 2. Су-купність заборгованостей та невиконаних зобов'язань підприємства. 3. Перевищення витрат над надходженнями. 4. Дефіцит платіжного балансу державного бюджету. 5. Переносно -те, що становить негативну сторону будь-якого явища.

ПАСИВИ [ПАССИВЫ] - суми офіційно пред'явлених фінансових вимог до фізичних чи юридичних осіб.

ПАСИВИ БАЛАНСУ [ПАССИВЫ БАЛАНСА] - одна з двох частин бухгалтерського ба-лансу, звичайно права, в якій на певну дату відображено джерела утворення коштів під-приємства, організації, установи. Див. та-кож Пасив.

ПАСИВИ БАНКУ [ПАССИВЫ БАНКА] - опе-рації, завдяки яким банки формують свої фінансові ресурси у вигляді власних, залучених і емітованих коштів для про-ведення кредитних та інших активних операцій. Ресурси комерційних банків фор-муються шляхом залучення коштів у формі вкладів на певний період і на поточний рахунок, емісії кредитних грошей, акцепт-но-авальних операцій, уявних вкладів. Власні кошти банків створюються шляхом розміщення акцій, відрахувань від прибут-ку. Див. також Пасивні операції банків.

ПАСИВНИЙ БАЛАНС [ПАССИВНЫЙ БАЛАНС] - баланс, у якому витрати переви-щують надходження.

ПАСИВНИЙ ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС [ПАССИВНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС] - зов-нішній платіжний баланс країни, в якому платежі і закордонні витрати перевищують надходження з-за кордону.

ПАСИВНИЙ ТОРГОВИЙ БАЛАНС [ПАССИВНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАЛАНС] - торговий баланс, в якому ввезення товарів перевищує вивезення.

ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ [ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ] - операції, 3'а допомогою яких банки формують грошові ресурси для забезпечення кредитування проектів своїх клієнтів, реалізації інвести-ційних програм, лізингових та інших бан-ківських операцій. Ресурси банків форму-ються також через залучення коштів у виг-ляді строкових внесків із поточних рахунків, емісію кредитних коштів, акцептно-аваль-ні операції, випуск і розміщення цінних па-перів, банкнот, що здійснюється великими центральними (національними) банками.