Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПАРИТЕТНА ЦІНА [ПАРИТЕТНАЯ ЦЕНА] - ціна на с.-г. продукцію, що дає можливість с.-г. виробнику за визначений державою обсяг продукції одержувати грошовий дохід, достатній для купівлі необхідного набору інших товарів і послуг.

ПАРИТЕТНИЙ КУРС [ПАРИТЕТНЫЙ КУРС] -Див. Курс паритетний.

ПАРКЕТ [ПАРКЕТ] - біржа, на якій усі операції з цінними папе-рами здійснюються за посередництва офі-ційних біржових маклерів. Відрізняється від Куліси, де такі операції проводяться без посередництва.

ПАРОЛЬ [ПАРОЛЬ] - 1. Особистий код користувача (гру-пи користувачів), який використовується з метою авторизації доступу до Інформації в ЕОМ і її захисту від несанкціонованого доступу. 2. Таємне слово (слова), що вжива-ється з метою визначення приналежності певної особи до свого табору (організації).

ПАРТІЯ [ПАРТИЯ] - 1. Політична ор-ганізація. 2. Група осіб, створена для вико-нання певної програми, роботи, завдання (розвідувальна, геофізична). 3. Згрупова-ний, підібраний асортиментний набір това-рів. 4. Одна повна гра (у шахи, теніс, бадмін-тон, карти тощо). 5. Партія в музиці.

ПАРТІЯ ПОСТАВОК ТОВАРІВ [ПАРТИЯ ПОСТАВОК ТОВАРОВ] - зібраний (згрупо-ваний) за певними споживними чи вартіс-ними ознаками асортиментний набір (або окремий різновид товару) чи певна комплек-тація техніки для відправки (відвантаження) відповідно до умов, зазначених у договорі.

ПАРТІЯ ТОВАРУ [ПАРТИЯ ТОВАРА] - 1. Пев-на кількість товару, підібрана за певними споживчими чи вартісними ознаками. 2. Пев-на кількість виготовленої, проданої, від-правленої продукції (товару).

ПАРТНЕР [ПАРТНЕР] - фізична чи юридична особа - співучасник якоїсь справи, діяльності, договірна сторона.

ПАРТНЕРСТВО [ПАРТНЕРСТВО] - 1. Добровільна співпраця двох або кількох фізичних чи юридичних осіб, фірм, корпорацій, регіо-нальних, міжрегіональних, міждержавних організацій, що беруть участь у спільних справах, проектах, програмах. Економічне П. базується на взаєминах сторін-партнерів з частковою участю капіталів, спільної пра-ці в здійсненні певних операцій, проектів, програм у підприємництві на підставі дво- і багатосторонніх договорів, угод, контрактів, якими визначаються права, обов'язки, зо-бов'язання та відповідальність сторін, поря-док і обсяг фінансової участі, порядок вико-ристання та розподілу прибутків. Для П. передбачені більш спрощені, ніж для під-приємства з обмеженою відповідальністю, правила створення, розпуску, звітності. П. поширене у сфері послуг і дрібного бізнесу. 2. Форма співробітництва фірм, компаній, що закріплюється протоколом про партнер-ство або договором.

ПАРЦЕЛА [ПАРЦЕЛЛА] - дрібна партія то-вару, вантажу.