Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПАРАЛЕЛЬНА УГОДА [ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СДЕЛКА] -Див. Угода паралельна.

ПАРАМЕТР [ПАРАМЕТР] - 1. Показник, величина якого має значний вплив на еко-номічні процеси. 2. Величина, що зберігає стале значення лише в умовах розв'язання даного завдання. 3. Величина, що нею ха-рактеризують властивість, розмір, форму, інші споживні якості товару, пристроютощо.

ПАРАСОЛЬКА ПОДАТКОВА [ЗОНТИК НАЛОГОВЫЙ] - перенесення наперед збитків минулих років для захисту поточних і май-бутніх доходів від податків шляхом змен-шення доходів на величину збитків.

ПАРАСОЛЬКА ЦІН (ЗОНТИК ЦЕН] - під-тримка цін, встановлених фірмою-лідером, товарним монополістом.

ПАРАФ [ПАРАФ] - 1. Розчерк у підпису. 2. Скорочений підпис, ініціали.

ПАРАФІЯ [ПАРАФИЯ] - 1. Церковна громада -первинна (нижча) адміністративно-тери-торіальна одиниця, юридична особа, що об'єднує віруючих. Керівний орган - цер-ковна рада. 2. Переносно - юридичні, ад-міністративно-територіальні одиниці, орга-нізації - сфера впливу окремих осіб.

ПАРАФУВАННЯ [ПАРАФИРОВАНИЕ] - 1-У міжнародній юридичній практиці - попереднє підтвердження умов договору його сторонами, скріплення підписами вповноважених осіб під кожною статтею або сторінкою всього тексту договору. 2. Оста-точне затвердження умов особливо важли-вих договорів уповноваженими державни-ми органами - парламентом, сенатом, дер-жавною думою.

ПАРИТЕТ (ПАРИТЕТ] - 1. Рівність, рівнозначність, рів-не представництво сторін під час здійснен-ня договірних актів, розгляду конфліктів, поділу майна, розгляду питань, що стосу-ються двох або багатьох сторін. 2. Рівноцін-ність двох або кількох факторів, прав і зо-бов'язань, становища на ринку різних еко-номічних суб'єктів. 3. Досягнуте співвідно-шення, вартісна оцінка при визначенні ва-лютних курсів чи курсів цінних паперів. Визначений розмір купівельної спромож-ності грошових одиниць на окремі групи товарів.

ПАРИТЕТ ВАЛЮТНИЙ [ПАРИТЕТ ВАЛЮТНЫЙ] - законодавче встановлене співвід-ношення між двома валютами, яке є осно-вою валютного курсу. У часи існування золотого стандарту поняття П. в. визначало-ся золотим вмістом валют. У сучасних умо-вах визначається на підставі спеціальних прав запозичення (СПЗ) та за купівельною спроможністю валют.

ПАРИТЕТ КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ [ПАРИТЕТ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ] - визначене співвідношення вар-тості асортиментного набору товару або вартості послуг, згрупованих за певними споживчими і вартісними ознаками певної країни до аналогічного набору товарів і послуг інших країн, що вимірюється співвід-ношенням валютних курсів (паритетом ва-лют). Визначається (оцінюється) за так зва-ною формулою Паше на основі міжнародних індексів цін.