Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ [ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ] - система некомерційних зв'язків з громадськими організаціями, впливу на громадську думку з використан-ням засобів масової інформації з метою за-воювання провідного становища в інформа-ційному просторі і формування певного сві-тогляду (позицій) населення щодо політич-них, соціально-економічних та інших явищ. Дуже поширена в торговельно-комерційній, виробничій, культурологічній та інших фор-мах підприємницької діяльності для популя-ризації, саморекламування окремих компа-ній, фірм, їхньої продукції, послуг, а також окремих осіб-лідерів.

ПАБЛІСІТІ [ПАБЛИСИТИ] - 1. Популярність, слав-нозвісність підприємств. 2. Дії, спрямовані на піднесення самореклами, престижу, по-пулярності фірми, підприємства, а також масового впливу на населення для досягнен-ня певних результатів у формуванні пози-тивного іміджу і знаності у виробничій, фі-нансовій, підприємницькій, культурологіч-ній сферах діяльності. Це використання за-собів масової інформації, послуг спеціалізо-ваних на цій справі фірм, створення влас-них підрозділів "паблік рілейшнз" для фор-мування і стимулювання попиту на товари і послуги певних компаній, фірм, завоюван-ня і закріплення провідного становища в ринковому середовищі. 3. У системі торгів-лі і послуг - вплив на споживача для збіль-шення реалізації товарів і послуг шляхом використання різних видів рекламування, продажу зразків за пільговими цінами, роздачі сувенірів, організації передач у за-собах масової інформації.

ПАГАМЕНТ [ПАГАМЕНТ] - платіж за товари, послуги готівкою.

ПАДАЮЧИЙ ПОПИТ [ПАДАЮЩИЙ СПРОС] - попит, що має стійку тенденцію до зни-ження.

ПАДІННЯ КУРСУ [СНИЖЕНИЕ КУРСА] - зниження курсу цінних паперів, валюти у зв'язку зі зміною кон'юнктури ринку.

ПАЙ (ПАЙ] - 1. Роз-мір майнового (грошового) внеску у спільну матеріальну справу при заснуванні під-приємницької, споживчої чи іншої структу-ри. 2. Частка юридичної чи фізичної особи у загальному обсязі майна, створеного з їх участю (пайовиків) або частка у статутному фонді конкретної організації: кооперативу, підприємства тощо. 3. Дрібна розмінна мо-нета Індії до 1957р., Пакистану до 1961 р.

ПАЙ КООПЕРАТИВНИЙ [ПАЙ КООПЕРАТИВНЫЙ] - майновий внесок членів коопе-ративних організацій, який разом з іншими коштами - членськими внесками цільово-го призначення є матеріальною основою початкової діяльності кооперативу. П.к. по-вертається членові кооперативної організа-ції у разі його виходу або виключення з ор-ганізації на відміну від вступних внесків та внесків цільового призначення, які залиша-ються в кооперативі.

ПАЙОВИЙ ФОНД [ПАЕВОЙ ФОНД] - сума пайових внесків компанії, підприємства, фірми, кооперативу, товариства. Фіксуєть-ся у пайовому свідоцтві. Величина паю зу-мовлює дивіденди, які одержує кожний па-йовик залежно від суми внесеного ним паю.

ПАЙОВИК [ПАЕВИК] - особа, котра внес-ла пай і стала, таким чином, членом това-риства, в яке внесений пай.

ПАЙСА, ПАЙС [ПАЙСА, ПАЙС] - розмінна монета Індії та Пакистану, дорівнює 1/100 рупії, а також Бангладеш, дорівнює 1/100 таки.