Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЕЛИЧИН [ОЖИДАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН] - значення економічних величин, на які слід розрахо-вувати, зважаючи на економічний прогноз або розрахунок (очікуваний дохід, очікува-на інфляція тощо).

ОЧІКУВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНІ [ОЖИДАНИЯ ИНФЛЯЦИОННЫЕ] -Див. Інфляційні очі-кування.

ОЩАДНА КВОТА [СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КВОТА] -Див. Квота ощадна.

ОЩАДНА НЕТТО-СТАВКА [СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ НЕТТО-СТАВКА] - частка річної став-ки, яка відкладається у резерв страхових вкладів.

ОЩАДНІ БАНКИ [СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ БАНКИ] -кредитні установи, основною функці-єю яких є залучення та зберігання заоща-джень населення у формі вкладів. Діють за принципом господарського розрахунку. Джерелом створення вкладів є трудові доходи населення. Діяльність О.б. сприяє зміцненню грошового обігу, оскільки вільні кошти населення вливаються у народногос-подарський оборот і враховуються при складанні балансів доходів і витрат населен-ня та при плануванні грошового обігу. Мережа О.б. охоплює всі міста та райони країни. Вони приймають від населення вклади до запитання, за якими не встанов-люються наперед строки зберігання та будь-які інші умови: строкові, які вносяться на строк не менший як 6 місяців: умовні, що видаються при дотриманні певних умов (напр., при досягненні певного віку); виг-рашні (тиражі за якими проводять двічі на рік) та на поточний рахунок. Уряд країни гарантує недоторканність вкладів. О.б. збе-рігають у таємниці стосунки з вкладниками й розміри вкладів. Крім прийому-видачі вкладів, О.б. проводять розрахунково-касо-ве обслуговування організацій та установ, приймають податкові та страхові платежі населення, виплачують пенсії тощо.

ОЩАДНІ ВКЛАДИ [СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ] - грошові кошти юридичних і фізичних осіб, внесені на зберігання в ощад-ні банки з метою отримання процентів.

ОЩАДНІ СЕРТИФІКАТИ [СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ] - різновид кредит-них документів у вигляді письмових підтвер-джень ощадного банку або іншої кредитної установи щодо грошових вкладів, що гаран-тують право вкладника коштів після закін-чення встановленого строку отримати вклад з належними процентами.

ОЩАДНІ УСТАНОВИ [СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ] - фінансові кредитні уста-нови, які залучають кошти населення у виг-ляді ощадних вкладів, за якими виплачу-ються проценти. О.у. функціонують у фор-мі ощадних банків, позичково-ощадних асо-ціацій, кредитних спілок.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія