Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОФСЕТНІ ОПЕРАЦІЇ [ОФСЕТНАЯ ОПЕРАЦИЯ] -Див. Операції офсетні.

ОФШОР [ОФФШОР] - залучення іноземного капіталу з метою пожвавлення економічного розвит-ку країни шляхом податкових та інших пільг іноземним резидентам.

ОФШОРНІ ЗОНИ (ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ] - окремі регіони, адміністративні центри де-яких країн; вищими державними органами визначені для цих зон спеціальні заохочу-вальні пільгові податки, митні збори, вільне ввезення та вивезення товарів 1 валют, пільгові процентні ставки за кредит, вільний обіг іноземних валют з метою заохочення іноземного капіталу взяти участь в еконо-мічному розвитку цих регіонів.

ОФШОРНІ КОМПАНІЇ [ОФФШОРНЫЕ КОМПАНИИ] - іноземні компанії, створені і за-реєстровані в офшорних зонах - регіонах країн, державним законодавством яких пе-редбачено для деяких підприємницьких структур надання певних податкових, мит-них, фінансових, валютних та інших пільг з метою розвитку офшорного бізнесу, піднесен-ня економіки й міжнародного авторитету.

ОФШОРНІ ЦЕНТРИ [ОФФШОРНЫЕ ЦЕНТРЫ] - фінансові центри у невеликих кра-їнах або на територіях, що залучають іно-земні капітали через надання спеціальних податкових та інших пільг при проведенні фінансово-кредитних операцій з іноземни-ми компаніями, що зареєстровані у країні розміщення центру.

ОХОРОНА ПРАВ СПОЖИВАЧІВ (ОХРАНА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ] - громадський рух і правові заходи та дії державних органів, спрямовані на захист інтересів споживачів.

ОХОРОННА РОЗПИСКА (СОХРАННАЯ РАСПИСКА] - форма гарантій експортера на випадок неплатоспроможності покупця. Відбиває відношення між двома особами. Одна (довірник) передає другій (довіреній) товари або інші цінності, залишаючи за со-бою право власності.

ОХОРОННА РОЗПИСКА (СОХРАННАЯ РАСПИСКА] - документ, що підтверджує прий-няття майна на зберігання однією господар-ською організацією від іншої або одним гро-мадянином від іншого. С.р. можна оформи-ти правовідносини щодо зберігання речей. Зокрема, С.р. видають, коли покупець, що придбав товар, залишає його тимчасово на зберігання у продавця. Але закон забороняє використовувати С.р. з метою приховати авансування (комерційне кредитування) продавця-підприємця, якщо товар, який ні-бито залишив покупець згідно з С.р., на-справді продавець-підприємець ще не виго-товив і покупець не прийняв його.

ОЦІНКА ВАРТОСТІ [ОЦЕНКА СТОИМОСТИ] - визначення вартості, яке проводить-ся при оподаткуванні спадщини, оренді, викупі майнових цінностей або з метою їх обліку.

ОЦІНКА ВАРТОСТІ МАЙНА [ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА] - оцінка вартості підприємств, будівель, споруд, виробничих ліній, механізмів, транспортних засобів тощо. О.в.м. проводиться спеціальними державними експертними комісіями з ме-тою визначення їх вартості при оподатку-ванні, роздержавленні, приватизації, орен-ді, купівлі-продажу, здійсненні державними органами перепису з метою налагодження обліку.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія