Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОФЕРЕНТ [ОФЕРЕНТ] - фізична або юридична особа, яка виступає з офертою.

ОФЕРТА [ОФЕРТА] - попередня пропозиція однієї сторони іншій укласти угоду з обов'язковим докладним переліком умов. Прийняття О. іншою стороною тягне за собою ті самі юри-дичні наслідки, що й укладання двосторон-ньої угоди (контракту). Особа - ініціатор О. називається оферентом; особа, якій надіс-лані пропозиції,- акцептантом.

ОФЕРТА ВІЛЬНА [ОФЕРТА СВОБОДНАЯ] - попередня пропозиція продавця товарів кільком покупцям придбати товар із зазна-ченням строку зворотної відповіді для укла-дення наступного договору. Застосовується в основному для вивчення ринку й форму-вання попиту.

ОФЕРТА ТВЕРДА [ОФЕРТА ТВЕРДАЯ] -письмова пропозиція продавця товару одно-му або кільком покупцям на продаж певної партії товару на певних умовах із зазначен-ням строків. У разі прийняття покупцем (ак-цептантом) умов договору та його пись-мового підтвердження оферта набуває сили договору.

ОФІС [ОФИС] - офіційна штаб-квартира фірми, приміщення, в якому міститься офіційне представництво фірми, її керівництво.

ОФІЦІЙНА ОБЛІКОВА СТАВКА [ОФИЦИАЛЬНАЯ УЧЕТНАЯ СТАВКА] - процентна ставка, що застосовується центральним банком у його операціях з комерційними банками та іншими взаємодіючими кредит-ними установами.

ОФІЦІЙНИЙ [ОФИЦИАЛЬНЫЙ] - 1. Урядовий, службовий, легітимний. 2. Формальний, наділений і уповноважений всіма необхідними правами.

ОФІЦІЙНИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС [ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС] - курс валют, що офіційно встановлюється державою.

ОФІЦІЙНИЙ КУРС ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ [ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ] - розрахунковий курс грошової одиниці, який застосовується в економічно-му аналізі, міжнародній статистиці, в роз-рахунках щодо погашення державних кре-дитів з валютним застереженням.

ОФІЦІЙНІ РЕЗЕРВНІ ОПЕРАЦІЇ [ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ ОПЕРАЦИИ] - ку-півля і продаж іноземної валюти централь-ним національним банком країни.

ОФІЦІЙНІСТЬ ДОКУМЕНТА [ОФИЦИАЛЬНОСТЬ ДОКУМЕНТА] -- особливості управ-лінських документів, які полягають у тому, що вони створюються і використовуються органами управління відповідно до встанов-леної компетенції і поставлених завдань: служать засобом закріплення функцій орга-нів управління; містять правову й статис-тичну інформацію, що відбиває виконавчу та розпорядчу діяльність певного органу управління; загальнозначущі та обов'язкові у виконанні, що регулюється правовими нормами створення, змісту, форми і пара-метрів дії.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія