Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОСОБИСТИЙ НОМІНАЛЬНИЙ ДОХІД [ЛИЧНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ДОХОД] - особис-тий дохід, що обраховуєтьсяу грошовій формі.

ОСОБИСТИЙ РЕАЛЬНИЙ ДОХІД [ЛИЧНЫЙ РЕАЛЬНЫЙ ДОХОД] - особистий дохід, що обчислюється з урахуванням купівельної спроможності грошей і визнача-ється рівнем цін.

ОСОБИСТІ ДОКУМЕНТИ [ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ] - засвідчені підписом службової особи та печаткою державного органу, під-приємства. установи, організації офіційні записи про відомості, що мають юридичний характер і стосуються певної особи. До О.д. належать паспорти, трудові книжки, посвід-чення особи, посвідчення про обрання депу-татом, перепустки, свідоцтва про шлюб, народження, смерть тощо.

ОСОБИСТІ ЗАОЩАДЖЕННЯ [ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ] - частина особистих гро-шових доходів, що не використана на спо-живання. Чисельно вона дорівнює різниці між особистим доходом і особистими витра-тами на споживання. Рівень заощаджень залежить в основному від розміру доходу, рівня цін, процентних ставок у банках.

ОСОБИСТІ СПОЖИВЧІ ВИТРАТИ [ЛИЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ] - витрати домашніх господарств на спожив-чі товари й послуги, величина яких зале-жить від особистого доходу й цін на товари та послуги.

ОСОБЛИВИЙ РАХУНОК [ОСОБЫЙ СЧЕТ] - рахунок покупця, замовника, відкритий у банку за місцем знаходження постачальни-ка продукції для оплати поставок, докумен-тально акцептованих представником за-мовника.

ОСОБЛИВІ НАРАДИ [ОСОБЫЕ СОВЕЩАНИЯ] - внутрішні суди в СРСР у системі ДПУ-НКВС-МВС; існували впродовж 1928-1953 рр. та були головними силовими орга-нами нечуваного масового терору. Слідчі органи готували матеріал на заарештовано-го для розгляду на О.н., а ті виносили виро-ки, у т.ч. й за відсутності підсудних. Підсуд-ні часто не знали тексту звинувачення аж до часу виконання вироку. До 1936 р. О.н. мали право засуджувати не більше ніж на 5 років концтабору (для політв'язнів) або на заслання, коли йшлося про т. зв. "соціальне небезпечний елемент" (куркулів, священи-ків, кримінальних (на їхній розсуд) злочин-ців). Після 1936р. (особливо у 1937-1938 рр., 1947-1948 рр.) О.н. засуджували до 10, 15, 25 років концтаборів, а також до розстрілу. О.н. діяли через "трійки", сформовані на районному чи обласному рівні з трьох осіб: начальника НКВС, секретаря партійного комітету та начальника місцевої міліції. 'Трійки" складали списки людей, які підля-гали арешту на підставі доносів, підозри, і передавали їх на розгляд О.н.

ОСОБОВА КАРТОЧКА [ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА] - документ, який служить для аналізу складу та обліку руху кадрів, має типову форму. Вона заводиться на кожного під час прийому на роботу після того, як відділ кад-рів отримав наказ про прийом. У деяких ус-тановах і організаціях при зарахуванні у штат на цей документ наклеюють фотокар-тку. На зворотному боці О.к. відмічають всі призначення і службові переміщення пра-цівника на даному підприємстві (установі, організації), записи про відпустки і вказу-ють причину звільнення. О.к. зберігається у відділі кадрів.

ОСОБОВИЙ РАХУНОК [ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ] - бухгалтерський рахунок для запису опера-цій, що відображають розрахунки підприєм-ства, установи, організації з постачальни-ками й покупцями - юридичними особами. На дебеті О.р. постачальник обліковує вар-тість продукції, товарів, послуг і пов'язані з цим витрати, а покупець (замовник) - суми, сплачені за цю продукцію, послуги; на кре-диті О.р. постачальник обліковує надхо-дження грошей та вартість взаємно одержа-них цінностей або послуг, а покупець - вар-тість взаємно одержаних цінностей або по-слуг. Дебетовий залишок на О.р. покупця свідчить про заборгованість покупця, а кре-дитовий - про заборгованість постачальни-ка. На дебеті О.р. робітників (службовців) об-ліковують суми виданої заробітної плати й нарахувань на неї, а на кредиті - нарахова-ну їм заробітну плату. Для контролю за О.р. щомісяця складають оборотні відомості.

ОСТАРБАЙТЕР [ОСТАРБАЙТЕР] - офіційна назва, вживана у Третьому рейху стосовно людей, вивезених із окупованих територій. Рішення про масові депортації робочої сили до Ні-меччини було прийнято нацистським керів-ництвом у листопаді 1941 р. Незважаючи на опір, з України фашисти вивезли 2,4 млн. жителів, переважно молоді. Там їх продава-ли на спеціальних ринках робочої сили, і їм доводилось працювати у надзвичайно важ-ких умовах.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія