Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

 

ОСНОВНІ ФОНДИ [ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ] - засоби праці, що беруть участь у процесі виробництва протягом багатьох циклів і по-ступово, в міру зношування, переносять свою вартість на вироблену продукцію, збе-рігаючи при цьому свою натуральну форму. О.ф. є основою національного багатства країни. Вони поділяються на виробничі й невиробничі. До складу виробничих входять такі види засобів праці: виробничі споруди, силові й робочі машини, транспортні засо-би, вимірювальні та регулювальні прилади, пристрої та лабораторне устаткування, ін-струменти й господарський інвентар (що використовують більше року), робоча й продуктивна худоба, маточне поголів'я птиці й бджолосім'ї, багаторічні насадження та ін. До складу невиробничих О.ф. на-лежать: будинки й споруди, устаткування й транспортні засоби установ та організацій житлово-комунального господарства, куль-турно-побутового обслуговування населен-ня, охорони здоров'я, освіти, науки, мистец-тва, управління та оборони.

ОСОБА [ЛИЧНОСТЬ] -у цивільному праві - громадяни і юридичні особи, що є суб'єкта-ми цивільних правовідносин. О, які беруть участь у цивільних правовідносинах, мають користуватися правоздатністю і дієздатністю. Цивільні права О. охороняє закон. При користуванні правами і виконанні обов'язків О. повинні додержуватися законів.

ОСОБА ПІДЗВІТНА [ЛИЦО ПОДОТЧЕТНОЕ] - працівник підприємства, організа-ції чи установи, який отримав гроші для майбутніх витрат під звіт. О.п. звітує про ви-трачання одержаних сум авансовим звітом.

ОСОБИСТА БАЗА ДАНИХ [ЛИЧНАЯ БАЗА ДАННЫХ] - база даних, що обслуговує од-ного користувача і містить його особисту інформацію.

ОСОБИСТА БІБЛІОТЕКА [ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА] - набір даних, розміщених за розділами, який є, по суті, бібліотекою ко-ристувача або групи користувачів і може бути захищений від стороннього доступу через систему паролів.

ОСОБИСТА ВЛАСНІСТЬ [ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ] - індивідуальна власність громадян на майно (житловий будинок, гос-подарські будівлі, худоба, птиця й бджоли, транспортні засоби, устаткування для пра-ці (с.-г. інвентар), предмети домашнього вжитку, предмети особистого споживання й комфорту), призначена для задоволення особистих матеріальних і духовних потреб, а також для здійснення господарської діяль-ності в особистому (фермерському) госпо-дарстві з метою одержання трудового при-бутку. Джерелом формування О. в. у грома-дян є їхні заробітки на підприємствах і в ус-тановах усіх форм власності, заощадження, а також особиста праця у своєму господар-стві. Право О.в. набувається в порядку, виз-наченому законом.

ОСОБИСТЕ МАЙНО НАСЕЛЕННЯ [ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ] - сукуп-ність матеріальних благ для ведення домаш-нього господарства і особистого споживан-ня, що є в особистій власності громадян. Є елементом національного багатства і під-розділяється на особисте майно виробничо-го призначення (тварини, виробничий інвен-тар) і споживчого (житло, домашнє майно).

ОСОБИСТЕ ПІДСОБНЕ ГОСПОДАРСТВО [ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯИСТВО] - різновид особистої власності, що являє со-бою господарство жителів села, робітників і службовців державних підприємств, уста-нов та організацій у містах і в сільській міс-цевості. О.п.г. складається з присадибної ділянки (приватизованої або неприватизо-ваної), житлового будинку, господарських будівель, худоби й птиці, бджіл і дрібного с.-г. інвентарю для робіт на присадибній ділян-ці. Розміри присадибних ділянок, що нада-ються працівникам колективних с.-г. під-приємств, вчителям, лікарям та іншим спе-ціалістам, які працюють у сільській місце-вості, пенсіонерам, робітникам і службов-цям, визначаються місцевими органами самоврядування.

ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ [ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ]-Див. Страхування особисте.

ОСОБИСТИЙ ДОХІД [ЛИЧНЫЙ ДОХОД] - грошовий прибуток працівника, що склада ється із заробітної плати і додаткових надхо-джень (дивіденди, проценти, рента, премії, трансферти). Обраховується до оподаткуван-ня. Розрізняють нолііняльнийі реальний О.д.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія