Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОСВІТА [ОБРАЗОВАНИЕ] - сукупність орга-нізацій, установ, підприємств, зайнятих на-вчанням, вихованням, передачею знань, ви-пуском навчальної літератури, підготовкою вчительських (педагогічних) кадрів. Усі во-ни об'єднуються в окрему галузь економіки.

ОСВІТНІ ВАУЧЕРИ [ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВАУЧЕРЫ] - грошові сертифікати, що ви-даються державою батькам учнів для вико-ристання їх для плати за навчання.

ОСЕРЕДОК [ЯЧЕЙКА] - мінімальна адре-сована ділянка пам'яті ЕОМ.

ОСІДАННЯ ВКЛАДІВ [ОСЕДАНИЕ ВКЛАДОВ] - показник руху вкладів, що зберіга-ються в ощадних установах, чисельно рів-ний відношенню приросту вкладів за рік до загальної суми оборотів за вкладами.

ОСНОВНА СТАВКА ПРОЦЕНТА [ОСНОВНАЯ СТАВКА ПРОЦЕНТА] - ставка, за якою комерційні банки надають позики своїм найбільш кредитоспроможним клієнтам.

ОСНОВНА СУМА БОРГУ [ОСНОВНАЯ СУММА ДОЛГА] - сума боргу за вирахуванням боргового процента.

ОСНОВНА СУМА ОБЛІГАЦІЙ [ОСНОВНАЯ СУММА ОБЛИГАЦИЙ] - номінальна вар-тість облігацій, що виплачується їх пред'яв-нику з настанням строкін погашення (не рахуючи процентів).

ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ [ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ] -узагальнюючий показник, що харак-теризує в грошовому виразі увесь капітал підприємства, компанії (як фізичний, так і грошовий). О.к. включає довгофункціоную-чі матеріальні цінності (земельну власність, будівлі, устаткування), фінансові вкладення (власні цінні папери, вкладення в інші під-приємства, борги інших підприємств), нема-теріальні активи (патенти, ліцензії, товар-ні знаки, проекти).

ОСНОВНІ ЗАСОБИ (ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА] - сукупність засобів праці, що діють протягом тривалого періоду й у процесі ви-робництва (відтворення) поступово перено-сять свою вартість на виготовлений про-дукт. Вони відображають рівень розвитку продуктивних сил. До О.з. належать земля, виробничі споруди, технічні й транспортні засоби, машини та обладнання. О.з. обра-ховуються у вартісному виразі. Див. також Основні фонди.

ОСНОВНІ МАТЕРІАЛИ [ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ] -Див. Матеріали основні.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія