Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОПЦІОННИЙ СЕРТИФІКАТ [ОПЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ] - цінні папери, що дають їхньому власникові право купувати або про-давати інші цінні папери або іноземну валю-ту за певною ціною протягом певного часу відповідно до кон'юнктури ринку.

ОРАТОР [ОРАТОР] - особа, яка виголошує промову, красномовець.

ОРГАН [ОРГАН] - 1. Установа, організація, що виконує певні функції в галузі державного управління чи в системі управління підпри-ємства, установи. 2. Періодичне видання, що належить громадській організації, парт-ії, корпорації. 3. Переносно - знаряддя, за-сіб чого-небудь.

ОРГАНИ ВЛАДИ [ОРГАНЫ ВЛАСТИ] - цен-тральні та місцеві органи державної вико-навчої влади, представницькі органи та ор-гани місцевого самоврядування.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ (ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ] - організації та установи, що володі-ють правом приймати управлінські рішен-ня в межах своєї компетенції і контролюва-ти виконання прийнятих рішень.

ОРГАНІГРАМА [ОРГАНИГРАММА] -графіч-на модель, що зв'язує етапи (складові час-тини) роботи, їхні вхідні та вихідні парамет-ри, а також відображає розподіл операцій за виконавцями. О. дозволяє поєднати органі-заційну схему взаємодії з технологічною схе-мою обробки інформації. Використовується також як інструмент формування структу-ри апарату управління, оскільки в зображу-ваних з їхньою допомогою схемах процесів управління одночасно фіксуються обов'яз-ки управлінських працівників.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ [ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ] - внутрішня організаційна побудова будь-якої підприємницької систе-ми, яка суттєво впливає на результативність взаємодії її складових. При цьому вплив структури на ефективність управлінської системи здійснюється не безпосередньо, а через особливості технологічного, економіч-ного й соціального поєднання окремих еле-ментів продуктивних сил у цілісну систему. Оптимальна комбінація таких елементів посилює потенціал поділу праці та дієвість управління. У сучасному менеджменті ви-різняють організаційні структури таких ти-пів: лінійну (кожна ланка і кожний праців-ник має одного керівника); функціональну (управління здійснюється сукупністю під-розділів. що спеціалізуються на виконанні конкретних видів робіт); лінійно-функціо-нальну (домінують вертикальні зв'язки типу "керівник - виконавець", на верхніх рівнях акумулюються повноваження щодо розв'я-зання поряд зі стратегічними багатьох оперативних завдань); програмно-цільові (вся сукупність робіт з реалізації заданої кін-цевої цілі розглядається не з позиції існую-чої ієрархії підпорядкування, а під кутом зору досягнення цілі, передбаченої програ-мою). Остання організаційна структура є найефективнішою.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА СТРУКТУРА [ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТРУКТУРА] - передбачені законами та іншими пра-вовими нормами країни вид і спосіб побудо-ви підприємств (компаній, корпорацій), які залежать від форми власності, масштабу підприємства, формування його капіталу, характеру поєднання і підпорядкування складових підприємства.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ [ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ] - визначе-ні чинним законодавством держави органі-заційно-правові, майново-фінансові та структурні ознаки різних за будовою типів підприємницької діяльності: державні й муніципальні підприємства (з державною формою власності); орендні й акціонерні підприємства (зі змішаною, акціонерною чи приватною формами власності); спільні підприємства з участю іноземного капіталу (з іноземними партнерами), товариства з обмеженою або додатковою відповідальніс-тю), індивідуальні (сімейні) товариства; товариства споживачів та ін.

ОРГАНІЗАЦІЯ [ОРГАНИЗАЦИЯ] - 1. Складова управління, суть якої полягає в координації дій окремих елементів системи, досягненні взаємної від-повідності функціонування її частин. 2. Форма об'єднання людей для спільної діяль-ності в межах певної структури. 3. Устано-ва, що покликана виконувати задані фун-кції, вирішувати певне коло завдань (напр., школа, інститут, банк, урядова установа тощо).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія