Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОПТОВА ЦІНА [ОПТОВАЯ ЦЕНА] - Див. Ціна оптова (гуртова).

ОПТОВИК [ОПТОВИК] - особа, яка займа-ється виключно оптовою (гуртовою) торгів-лею: операціями закупок великих партій товарів, складуванням і постачанням їх роз-дрібним торговцям за оптовими цінами, але з різницею (маржею) між ціною закупівель-ною та ціною реалізації, від якої залежить дохід оптового (гуртового) продавця..

ОПЦІЙНА УГОДА [ОПЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ] - двосторонній юридичний доку-мент, яким визначені права, зобов'язання і відповідальність сторін опційної угоди щодо проведення валютних операцій на різних умовах залежно від різновидів опціону.

ОПЦІОН [ОПЦИОН] - 1. Право вибору умов проведення певних дій, операцій комерційного, здебільшого фі-нансового, характеру, яке отримується за певну плату (грошову винагороду). 2. Пра-во, яке надається одній із сторін, що домов-ляються, вибирати спосіб, форму, обсяг ви-конання взятого нею зобов'язання або на-віть відмови від виконання зобов'язань при виникненні обставин, обумовлених догово-ром. 3. Угода, яка надає одній із сторін, що укладають біржову угоду купівлі-продажу, право вибору між альтернативними умова-ми угоди, зокрема право купувати або про-давати цінні папери у завчасно встановле-ному обсязі за сталою ціною протягом пев-ного часу.

ОПЦІОН АМЕРИКАНСЬКИЙ [ОПЦИОН АМЕРИКАНСКИЙ] - опціон, реалізація яко-го може бути здійснена у будь-який час до закінчення строку.

ОПЦІОН БЕЗ ГРОШЕЙ [ОПЦИОН БЕЗ ДЕНЕГ] - опціон, що не має самостійної цін-ності.

ОПЦІОН БЕЗ ПОКРИТТЯ [ОПЦИОН БЕЗ ПОКРЫТИЯ] - опціон "голий", продавець якого незахищений на випадок використан-ня покупцем свого права не на користь про-давця, тобто опціон, незахищений пара-лельною протилежною угодою.

ОПЦІОН БІРЖОВИЙ [ОПЦИОН БИРЖЕВОЙ] - біржова валютна операція, за якої надається право члену (учаснику) біржової угоди здійснювати продаж цінних паперів в обумовленій угодою кількості і за визначе-ною ціною протягом певного часу. За при-дбання такого права згідно з контрактом сплачується певний процент, який назива-ється премією.

ОПЦІОН ВАЛЮТНИЙ [ОПЦИОН ВАЛЮТНЫЙ] -Див. Валютний опціон.

ОПЦІОН ВАНТАЖНИЙ [ОПЦИОН ГРУЗОВОЙ] - опціон, що дає право фрахтівнику судна вибирати наданий до перевезення вантаж із числа вантажів, зазначениху чар-тері.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія