Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОПТИМАЛЬНІ НОРМИ [ОПТИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ] - норми, що дають можливість за даних техніко-економічних умов досягти найбільшої ефективності у використанні ресурсів або найповнішого задоволення еко-номіко-господарських потреб країни. О.н. встановлюють на базі досягнення сучасної науки й техніки. При їх розрахунках вико-ристовують економіко-математичні методи, за допомогою яких визначають рівень, що забезпечує за певних обмежень досягнення заданого критерію.

ОПТИМАЛЬНІСТЬ [ОПТИМАЛЬНОСТЬ] (від латин, орїітиз - найкращий) - найкра-щий спосіб вирішення проблеми, економіч-ної поведінки, економічних дій.

ОПТИМАЛЬНОСТІ КРИТЕРІЇ (ОПТИМАЛЬНОСТИ КРИТЕРИИ] - система показників, що використовуються у різних галузях нау-ки, техніки, економіки для обрання найе-фективнішого варіанта розв'язання певної задачі з кількох можливих варіантів. Прин-ципи знаходження оптимального варіанта зводяться до того, щоб одержати макси-мальний ефект за даних витрат або досягти поставленої мети з мінімальними витрата-ми. Напр., досягти максимального тепло-вого ефекту при .мінімальних втратах па-лива або досягти виробництва продукції заданої номенклатури, витрачаючи якнай-меншу потужність машин.

ОПТИМІЗАТОР [ОПТИМИЗАТОР] - набір технічних пристроїв (засобів автома-тичного регулювання процесів, керуючої або обчислювальної машини), що забезпе-чує найефективніше, найліпше, найраціо-нальніше (оптимальне) здійснення певного керованого (обчислювального) процесу (ви-робничого, технічного, технологічного, мар-кетингового).

ОПТИМІЗАЦІЯ [ОПТИМИЗАЦИЯ] - 1. Визначен-ня значень економічних показників, за яких досягається оптимум, тобто найкращий стан системи. Найчастіше оптимуму відпо-відає досягнення найкращого результату при даних витратах ресурсів або досягнен-ня заданого результату при мінімальних ре-сурсних витратах. 2. Процес надання будь-чому найвигідніших рішень, характерис-тик, параметрів, співвідношень. Напр., О. транспортних сполучень, О. технологічних процесів виробництва тощо.

ОПТИМІЗМ [ОПТИМИЗМ] - життєрадісне, бадьоре світосприй-няття, віра у краще майбутнє, у здійснення планів, реалізацію програм.

ОПТИМУМ [ОПТИМУМ] - 1. Сукупність най-сприятливіших умов для досягнення чогось, здійснення мети, реалізації планів. 2. Ек-стремальне значення показника, який зас-тосовується як критерій оптимальносгі. За-лежно від рівня управління економікою роз-різняють О. глобальний (враховує мету роз-витку суспільного виробництва і шляхи її досягнення) і О. локальний (відбиває опти-мальність організації певної ланки суспіль-ного виробництва і як частина цілого має бути погоджений з О. глобальним).

ОПТИЧНИЙ ДИСК [ОПТИЧЕСКИЙ ДИСК] - 1. Алюмінієвий диск з пластиковим покрит-тям для збереження і відтворення високоя-кісних зображень і звуків. Використовується для комп'ютерного зберігання інформації і відеозапису із застосуванням цифрової тех-ніки запису, аналогічної для звукових ком-пактних дисків. 2. Диск для запису і читан-ня інформації за допомогою лазерного про-меня. Інша назва- відеодиск.

ОПТИЧНИЙ СКАНУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ [ОПТИЧЕСКОЕ СКАНИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО] -Див. Сканер.

ОПТОВА ТОРГІВЛЯ [ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ] -торгівля великими партіями товарів, про-дане їх оптовим покупцям, які споживають товари в значній кількості або продають їх у роздрібній торгівлі. Здійснюється через мережу оптових і дрібнооптових покупців-посередників (дилерів).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія