Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ [ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ] -надходження до банків, компа-ній від проведених за певний період фінан-сових, виробничих і господарських опера-цій. О.д. включають чистий виторг від про-дажу, проценти з кредитів і вкладів, орен-дні платежі, комісійні збори та інші грошові надходження.

ОПЕРАЦІЙНІ РАХУНКИ [ОПЕРАЦИОННЫЕ СЧЕТА] - бухгалтерські рахунки, в яких ве-дуть реєстрацію господарських операцій, пов'язаних з процесами постачання, вироб-ництва й збуту продукції. Дані О.р. викорис-товують для калькуляції собівартості про-дукції, розподілу непрямих витрат за об'єк-тами калькулювання, порівняння з іншими рахунками тощо.

ОПЕРАЦІЯ [ОПЕРАЦИЯ] - 1. Ряд дій, заходів, робіт, що викону-ються за певним планом організацією, фір-мою і пов'язані з досягненнями певної мети. 2. Універсальний термін, що означає вид ді-яльності, підприємницькі угоди, сукупність взаємопов'язаних дій щодо розв'язання еко-номічної задачі або проблеми. Розрізняють: бізнес-операції (комерційні О.), банківські, бухгалтерські, біржові, валютні, комісійні, маркетингові, консалтингові та інші О. 3. Розрахункова, інформаційна процедура, що проводиться в процесі складання та обробки даних, здійснення виписок тощо.

ОПЕРАЦІЯ ВИРОБНИЧА [ОПЕРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ] - складова виробничо-го процесу. Розрізняють підготовчі операції (конструкторська й технологічна підготов-ка виробництва нової продукції), основні (го-ловна складова технологічного процесу, під час якої змінюють механічні, фізичні або інші властивості предмета, що виготовля-ється), допоміжні (виготовлення інструмен-ту, оснащення, ремонт устаткування, спо-руд та ін.), обслуговуючі операції (призначе-ні для забезпечення основних та допоміж-них виробничих процесів матеріалами, на-півфабрикатами тощо). Основні операції є головним об'єктом для встановлення різних нормативів, затрат праці, витрат матеріалів, енергії, інструментів та інших показників.

ОПЕРАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНА [ОПЕРАЦИЯ ТОРГОВАЯ] - придбання товару для по-дальшого його відчуження, крім дарування, спадщини, а також для власного вжитку. Основою О.т. є договір купівлі-продажу, предметом якого є товар, а формою - поря-док ведення (оформлення) операцій (надхо-дження товару, доведення до кінцевого по-купця, організація розрахунків тощо). Опе-рації купівлі й продажу становлять єдине ціле - торговельний оборот. О.т. прово-дяться не тільки в процесі торгівлі спожив-чими товарами, а й під час торгівлі засоба-ми виробництва. Торговельні організації та підприємства (фірми) в процесі торговельної діяльності вступають у різноманітні профе-сійні відносини не тільки між собою та ви-робництвом, а й з органами державного бюджету, транспорту, зв'язку та Ін. Залеж-но від часу, дії й місця виникнення та належ-ності до сторін, між якими вони проводять-ся, О.т. розрізняють: одноразові й багато-разові. тимчасові й довгострокові, внутріш-ньоторговельній зовнішньоторговельні, ос-новні та допоміжні. оптові й роздрібні, з дос-тавки товару й продажу, рекламні й посе-редницькі. облікові й розрахункові та ін.

ОПИС АКЦІЙ [ОПИСЬ АКЦИЙ] - регістр номінальних акцій, у якому зазначені най-менування та юридичні адреси акціонерів.

ОПИС БАЗИ ДАНИХ [ОПИСАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ] - представлення концептуальної схеми бази даних мовою опису даних.

ОПИС ДАНИХ [ОПИСАНИЕ ДАННЫХ] - сукупність засобів і правил у мові програму-вання для представлення даних та їх орга-нізації.

ОПИС МОВИ [ОПИСАНИЕ ЯЗЫКА] - прог-рамний документ, що містить опис синтак-сису і семантики мови.

ОПИТУВАННЯ [ОПРОС] - метод збору пер-винної інформації про певні об'єктивні чи суб'єктивні процеси, факти зі слів опитува-них (представників певних соціальних груп населення). У соціологічних дослідженнях використовують вибіркове або загальне опитування для визначення громадської думки стосовно чогось чи когось або вивчен-ня попиту населення на товари, послуги тощо. Основні засоби збору інформації - анкетування шляхом прямого чи анонімно-го опитування або інтерв'ю.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія