Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОПЕРАЦІЇ Ф'ЮЧЕРСНІ [ОПЕРАЦИИ ФЬЮЧЕРСНЫЕ]-Див. Ф'ючерсна угода. ОПЕРАЦІЙНА КАРТА [ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА] -карта технологічних процесів, що її складають у серійному й масовому вироб-ництвах для використання безпосередньо на робочих місцях. Див. також Технологіч-на карта.

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА [ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА] - система оперативного отримання, фіксації та обробки обліково-бухгалтерської інформації про діяльність компанії та її підрозділів, що функціонує як на документальній основі (отримання і об-робка документів), так і на основі повідом-лень, що передаються за допомогою засобів зв'язку.

ОПЕРАЦІЙНА ТЕХНІКА (ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА] - сукупність правил і технічних прийомів, якими послуговуються в банках для оформлення і здійснення розрахункових операцій, їх обліку та контролю.

ОПЕРАЦІЙНЕ ОБЧИСЛЕННЯ [ОПЕРАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ] - один з методів економіко-математичного аналізу, що дає змогу шляхом використання простих пра-вил розв'язувати складні розрахункові зада-чі. В основі методу закладена ідея заміни аналізованих функцій (оригіналів) деякими іншими функціями (образами), які одержу-ють з даних за визначеними правилами, при цьому дії над оригіналами замінюють-ся простішими діями над образами.

ОПЕРАЦІЙНИЙ ВАЖІЛЬ [ОПЕРАЦИОННЫЙ РЫЧАГ] - прогресивне нарощування величини чистого прибутку за умов зростання обсягу продажу, що зумовлене на-явністю постійних витрат, які не змінюють-ся із збільшенням обсягу виробництва й реалізації продукції.

ОПЕРАЦІЙНИЙ ВАЛЮТНИЙ РИЗИК [ОПЕРАЦИОННЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РИСК] - ризик, що має місце під час міжнародної купівлі-продажу товарів і послуг. О.в.р. піддається сторона, для якої валюта платежу є інозем-ною, внаслідок того, що сума платежу або надходжень у внутрішній валюті може змі-нитися (за час здійснення платежу) у разі обміну внутрішньої валюти на іноземну за певним обмінним курсом.

ОПЕРАЦІЙНИЙ ДЕНЬ [ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ] - Див. День розрахунковий.

ОПЕРАЦІЙНИЙ ЗАЛ [ОПЕРАЦИОННЫЙ ЗАЛ] -Див. Зал торговельний.

ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ [ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ] - витрати об'єктів господарю-вання. що не пов'язані безпосередньо з роз-ширенням виробництва й не включаються у собівартість продукції. До О.в. відносять витрати на дослідно-конструкторські робо-ти, винахідництво й раціоналізацію, експе-риментальне будівництво, геологорозвіду-вальні роботи, організацію с.-г. виставок тощо. О.в. фінансують, головним чином, з власних коштів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія