Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОПЕРАЦІЇ БІРЖОВІ [ОПЕРАЦИИ БИРЖЕВЫЕ] - 1. Різноманітні операції, пов'язані з купівлею-продажем. 2. Операції, за якими цінні папери оплачуються готівкою у день здійснення операції або протягом кількох днів (інколи до 7) після неї. 3. Строкові-роз-рахунки проводяться через певний промі-жок часу, як правило протягом місяця. 4. Тверді операції - коли учасники беруть на себе зобов'язання щодо поставки і купівлі цінних паперів у певний строк і умови опе-рацій не підлягають зміні. 5. Умовні операції - коли один із учасників має право відмовитись від виконання своїх зобов'язань, заплативши другому певну премію. 6. Опціон - коли одній із сторін операції надаєть-ся право вибору між її альтернативними умовами. 7. Стелаж-являє собою комбінацію права вибору одним із партнерів або купити, або продати акції за завчасно вста-новленим курсом. 8. Ф'ючерсні операції - коли купівля-продаж товарів, золота, валю-ти та інших цінностей здійснюється за фік-сованою у момент укладання угоди ціною, а виконання операції - через певний промі-жок часу.

ОПЕРАЦІЇ ВАЛЮТНІ [ОПЕРАЦИИ ВАЛЮТНЫЕ] -Див. Валютні операції.

ОПЕРАЦІЇ ВЕНЧУРНІ [ОПЕРАЦИИ ВЕНЧУРНЫЕ] - операції, що здійснюються ін-новаційними банками з кредитування нау-ково-технічних програм, ноу-хау з підвище-ним ступенем кредитного ризику.

ОПЕРАЦІЇ ВНУТРІШНІ [ОПЕРАЦИИ ВНУТРЕННИЕ] - операції між підрозділами однієї компанії, корпорації тощо.

ОПЕРАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКІ [ОПЕРАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ] - операції, що здій-снюються підприємством, фірмою, компа-нією з метою виконання статутних завдань і зобов'язань.

ОПЕРАЦІЇ ДЕПОЗИТНІ [ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТНЫЕ] - операції банків, кредитних ус-танов щодо залучення грошових коштів у вигляді депозитів (вкладів) і їх розміщення в інших кредитних установах.

ОПЕРАЦІЇ ДОВІРЧІ [ОПЕРАЦИИ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ] -Див. Довірчі операції.

ОПЕРАЦІЇ ЕМІСІЙНІ [ОПЕРАЦИИ ЭМИСИОННЫЕ] -Див. Емісійні операції.

ОПЕРАЦІЇ ЗАСТАВНІ [ОПЕРАЦИИ ЗАЛОГОВЫЕ] -Див. Заставні операції.

ОПЕРАЦІЇ 3 ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ [ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ] - операції фізичних і юридичних осіб, фінан-сових, кредитних установ з купівлі-продажу іноземної валюти, розрахунків з викорис-танням Іноземної валюти, надання кредитів в іноземній валюті.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія