Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОПЕРАТИВНИЙ ЗАПАМ'ЯТОВУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ [ОПЕРАТИВНОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОИСТВО] - пристрій обчислю-вальної машини (комп'ютера), призначений для запису і зберігання інформації, якою послуговуються під час виконання обчис-лювальних математичних і логічних опера-цій. Відзначається швидкістю доступу і без-посередньо пов'язаний з центральним про-цесором. У нього записують результати об-числень перед пересиланням їх у допоміж-ний запам'ятовуючий пристрій або на прис-трій виведення даних.

ОПЕРАТИВНИЙ ЗВ'ЯЗОК [ОПЕРАТИВНАЯ СВЯЗЬ] - в управлінні - передавання й прийняття інформації у межах установи, організації, фірми. Існує бездокументаль-ний зв'язок (телефонний, селекторний, ра-діозв'язок тощо) і документальний (телег-рафний, факсимільний, електронна пошта, кур'єрський зв'язок).

ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК [ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ] - швидший і детальніший, порівня-но з бухгалтерським, облік виробництва, реалізації, кредитно-фінансових операцій, що здійснюється компаніями, банками як доповнення до бухгалтерського обліку та з метою забезпечення вхідної інформації.

ОПЕРАТИВНІ ЗАХОДИ [ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРЫ] -поточні заходи, відносно коротко-термінові дії, зумовлені економічною ситу-ацією, кон'юнктурою ринку, що складаєть-ся на даний час.

ОПЕРАТОР [ОПЕРАТОР] - 1. Юридична особа, яка здій-снює операції на біржі. 2. Людина, що здій-снює певні технологічні операції, працює на технічному устаткуванні, комп'ютері й ви-конує регламентований інструкцією набір дій, операцій. 3. Фахівець, що керує роботою приладу обчислювальної системи.

ОПЕРАТОР МОВИ (ОПЕРАТОР ЯЗЫКА] - базова одиниця дії в мовах програмування і алгоритмічних мовах.

ОПЕРАЦІЇ АГЕНТСЬКІ [ОПЕРАЦИИ АГЕНТСКИЕ] -Див. Агентські операції.

ОПЕРАЦІЇ АКТИВНІ [ОПЕРАЦИИ АКТИВНЫЕ] - Див. Активні операції банків.

ОПЕРАЦІЇ "АУТРАЙТ" [ОПЕРАЦИИ "АУТРАЙТ"] - ва-лютні операції, в яких обмінний курс валю-ти обумовлений завчасно, задовго до здій-снення операції.

ОПЕРАЦІЇ БАНКІВСЬКІ (ОПЕРАЦИИ БАНКОВСКИЕ] -Див. Банківські операції.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія