Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОКУПНІСТЬ ОСНОВНИХ ФОНДІВ [ОКУ ПАЕМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ] - від-шкодування авансованих витрат на основ-ні фонди підприємства до завершення обо-роту їх на виробництві з суми прибутку або економії від зниження собівартості продук-ції (послуг), яку вони забезпечують як мате-ріальну основу виробництва. О.о.ф. харак-теризує економічну ефективність витрат на придбання основних фондів, на відміну від амортизаційних відрахувань, які лише від-шкодовують фізичне й моральне зношення їх (див. Оборот основних і оборотних фондів]. По галузях промисловості, сіль-ського господарства, транспорту, господар-ських об'єднаннях і діючих підприємствах термін окупності приросту основних фондів визначають за формулою Тоф = Ф : дельтаП, де Ф - балансова вартість нововведених основних фондів, дельтаП - приріст річного прибутку. По окремих техніко-економічних проектах, під-приємствах, будовах, об'єктах, що проекту-ються, окупності проектованих основних фондів обчислюють за формулою Тоф = Ф: (Ц -С), де Ф - вартість обсягу запроектованих основних фондів, Ц - вартість річного випуску продукції за проектом в оптових цінах підприємства (без податку з обороту), С - собівартість річного випуску продукції, якої досягають після повного освоєння проектної потужності.

ОЛІГ... ОЛІГО... [ОЛИГ.., ОЛИГО...] - у складних словах відповідає поняттям "малий", "нечисленний", "зменшений". Напр., олігополіс тощо.

ОЛІГАРХІЯ [ОЛИГАРХИЯ] - політичне та економічне панування невеликої групи людей, що має значний вплив на керівництво державою та економікою.

ОЛІГОПОЛІЯ [ОЛИГОПОЛИЯ] - панування невеликої кількості фірм і компа-ній у виробництві певних товарів і на ринку їх збуту.

ОЛІГОПСОНІЯ [ОЛИГОПСОНИЯ] - ринкова ситуація, для якої характерним є значне перевищення кількості продавців (виробників) товару над обмеженим числом представлених на ринку покупців, тобто коли товарна пропозиція значно перевищує попит. У таких умовах відбувається диктат покупців щодо цін і умов реалізації товарів.

ОМ [ОМ] -одиниця електричного опору; опір провідника, в якому проходить струм в 1 а з напругою 1 в на кінцях провідника. Походить від прізвища німецького фізика Г.-С.Ома.

ОМОЛОГАЦІЯ [ОМОЛОГАЦИЯ] - приведення технічних характе-ристик, параметрів ринкового товару у відповідність до вимог стандартів або зви-чаїв, запитів країни-споживача товару.

ОНКОЛЬ [ОНКОЛЬ] - форма короткос-трокового кредиту, яка передбачає право по-зичальнику поступово користуватися від-критим йому кредитом, як правило, під зас-таву товарів, векселів, цінних паперів. По-гашення кредиту здійснюється банком са-мостійно, без узгодження з позичальником. За вимогою однієї зі сторін О. може бути зак-ритий у будь-який час.

ОНКОЛЬНА УГОДА [ОНКОЛЬНАЯ СДЕЛКА] -угода на покупку реального товару, за якою ціна не фіксується доти, доки цього не вимагатиме покупець товару. Продавець страхує себе хеджуванням продажу, а ціна, за яку він закриває хедж, стає ціною закуп-ки даного товару.

ОНКОЛЬНИЙ КРЕДИТ [ОНКОЛЬНЫЙ КРЕДИТ] - короткостроковий комерційний кредит, який позичальник зобов'язується погасити на першу вимогу кредитора. Він вважається найліквіднішою статтею банку після касової готівки, оскільки видається позичальникові виключно під заставу лік-відних цінних паперів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія