Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОДНОМАНІТНІСТЬ [ЕДИНООБРАЗИЕ] - характеристика будь-якої системи, побудо-ваної за єдиним зразком. Одноманітна сис-тема управління може включати в себе різ-ні підсистеми, але які функціонують за од-ними і тими самими законами.

ОДНООСІБНИК [ЕДИНОЛИЧНИК] - селя-нин, який під час колективізації не вступив до колгоспу й зберіг на якийсь час своє при-ватне господарство. О. сплачували великі податки, брали участь у лісозаготівлях, до-рожніх роботах, піддавались політичним утискам.

ОДНОРАЗОВІ СТАТИСТИЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ [ОДНОРАЗОВЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ] - спеціально організова-ні статистичні спостереження з метою от-римати дані, що характеризують соціально-економічні явища й процеси на обумовле-ний момент, які не відбиваються у статис-тичній звітності. О.с.о. проводять за спеці-альним призначенням. Прикладом таких обстежень можуть бути переписи населення, переписи устаткування, інвентаризація товарних запасів на торговельних підпри-ємствах тощо.

ОДНОРАЗОВІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ [ОДНОКРАТНОСТЬ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ] - принцип, згідно з яким один і той самий об'єкт може обкладатись податком певного виду тільки один раз за встановлений за-коном період оподаткування.

ОКАЗІЯ [ОКАЗИЯ] - незвичайна пригода, непе-редбачена подія, випадок.

ОКЛАД [ОКЛАД] - 1. Посадовий оклад. 2. Тверда обкладинка книги.

ОКЛАД ПОСАДОВИЙ [ОКЛАД ДОЛЖНОСТНОЙ] - щомісячний розмір почасо-вої заробітної плати, встановленої для пев-ної посади згідно зі штатним розкладом. Застосовують для оплати праці керівних, інженерно-технічних працівників та служ-бовців. О.п. залежить від обсягу і складнос-ті роботи, відповідальності й кваліфікації працівника, умов праці та особливостей ви-робництва тощо.

ОКЛАДНИЙ ЛИСТ [ОКЛАДНОЙ ЛИСТ] -документ, що повідомляє платника податків про суму і строки внесення податкових пла-тежів.

ОКУПНІСТЬ ВИТРАТ [ОКУПАЕМОСТЬ ЗАТРАТ] - 1 .Показник відшкодування викорис-таних коштів, що розраховується порівнян-ням витрат з доходами, одержаними внас-лідок цих витрат. Термін О. в. коштів розра-ховують за формулою Тов = В: (Ц - С), де В - витрати на виробництво продукції, Ц-вар-тість реалізованої продукції в оптових цінах, С-собівартість продукції. 2. Показник еко-номічної ефективності використання капі-тальних вкладень. Визначається співвідношенням капітальних вкладень до економіч-ного ефекту, одержаного шляхом реалізації цих вкладень. Див. також Окупність ка-пітальних вкладень.

ОКУПНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ [ОКУПАЕМОСТЬ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ] - показник відшкодування витрат на капітальні вкладення за рахунок прибутку або економії внаслідок Зниження собівар-тості продукції. Термін О.к.в. в окремих га-лузях промисловості, сільського господар-ства, транспорту, будівництва тощо визна-чають за формулою Ток = К: дельта П, де К - капі-тальні вкладення в будівництво об'єктів виробничого призначення, дельта П - приріст річного прибутку за певний період. В окре-мих галузях, на підприємствах, будовах і об'єктах, де неможливо визначити приріст прибутку, аналогічний розрахунок здійсню-ють за формулою Ток =К: (С1-С2), де С1 і С2 - собівартість продукції до та після здійснен-ня капітальних вкладень.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія