Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОДИНИЦІ ВИМІРУ [ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ] - величини, на основі яких порівню-ють інші однорідні з ними величини, тобто вимірники, які дають можливість обчислю-вати різні об'єкти обліку. З цією метою ви-користовують натуральні та вартісні О. в. При обліку продукції в натуральному виразі застосовують фізичні О.в.: штуки, тонни, кілограми, метри тощо (див. Натураль-ний вираз продукції промисловості). різновидом натуральних О.в. є вимірники відпрацьованого робітниками часу у людино-годинах, часу роботи різних механізмів та устаткування в машино-годинах, а також умовні О.в. Коли ж виникає потреба обчислення обсягу виробництва різних видів продукції, тоді застосовують вартісні О.в. На їхній основі визначають індекси фізичного обсягу, динаміку виробництва продукції, собівартість продукції, вартість основних фондів, прибуток та інші показники діяльності підприємств, галузей та народного господарства в цілому.

ОДИНИЦЯ [ЕДИНИЦА] - організаційно-управлінська категорія, що відображає міс-це, зв'язки, статус певного осередку, елемен-ту в територіальній, галузевій або внутріш-ньогосподарській системі відносин управ-ління. Розрізняють адміністративно-тери-торіальні О., виробничо-господарські, вироб-ничі та штатні О.

ОДИНИЦЯ ГРОШОВА [ЕДИНИЦА ДЕНЕЖНАЯ] -Див. Гроші.

ОДИНИЦЯ ЗВІТНА [ЕДИНИЦА ОТЧЕТНАЯ] - юридична або фізична особа, яка подає звіти про свою діяльність вищестоящим органам та органам державної статистики. О.з. характеризується адміністративно-гос-подарською відокремленістю, що відобра-жається у єдності управління в особі ке-рівника (президента, директора або началь-ника), який має право укладати договори з іншими підприємствами або організаціями; самостійності виробничої та фінансової програми; закінченості системи обліку з виявленням прибутків або збитків; наяв-ності розрахункового рахунку в банку.

ОДИНИЦЯ КАЛЬКУЛЯЦІЙНА [ЕДИНИЦА КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ] - Див. Калькуля-ційна одиниця.

ОДИНИЦЯ ОБКЛАДЕННЯ [ЕДИНИЦА ОБЛОЖЕНИЯ] - одиниця виміру об'єкта опо-даткування: за прибутковим податком - грошова одиниця країни, за земельним по-датком - гектар, акр.

ОДИНИЦЯ ОПОДАТКУВАННЯ [ЕДИНИЦА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ] - одиниця виміру об'єкта оподаткування, що використовуєть-ся для кількісного вираження податкової ба-зи. Напр., при податковому обкладенні землі використовуються такі одиниці вимі-ру: акр, гектар, сотка, квадратний метр; при встановленні акцизу на бензин - літр, галон, барель; при оподаткуванні прибут-ку, доходу - національна грошова одиниця.

ОДИНИЦЯ ШТАТНА [ЕДИНИЦА ШТАТНАЯ] -посадова одиниця, передбачена штатним розкладом організації, установи, підпри-ємства.

ОДІОЗНИЙ [ОДИОЗНЫЙ] - неприємний, небажаний, відраз-ливий, той, що справляє негативне враження.

ОДНОГОЛОСНІСТЬ [ЕДИНОГЛАСНОСТЬ]- стан повної згоди, однодумства за демокра-тичних методів прийняття рішень прямим відкритим або таємним голосуванням, коли всі учасники голосування підтримали один варіант рішення.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія