Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МЕРЕЖА [ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ] - взаємозв'язана сукуп-ність територіальне розосереджених систем обробки даних, засобів і (або) систем зв'яз-ку і передачі даних, що забезпечує користу-вачам дистанційний доступ до її ресурсів і ко-лективне використання цих ресурсів. Див. Централізованаобчислювальнамережа.

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА СИСТЕМА [ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА] - 1. Сукупність технічних і програмних засобів, що забезпечує виконання обчислювальних робіт. 2. Сис-тема, що включає більш ніж один обчислю-вач. Роль обчислювача може виконувати людина, машина або "людино-машина" (коли частина обчислень виконується люди-ною, а частина - машиною).

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА [ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА] - сукупність засобів, спрямована на полегшення й прискорення процесів обчислення за допомогою їх меха-нізації й автоматизації; галузь техніки, що розробляє, виготовляє та експлуатує ці за-соби.

ОБЩИНА [ОБЩИНА] - форма громадсько-го землеволодіння й землекористування, за якої земля була віддана у розпорядження сільської громади для розподілу між окреми-ми дворами. Впродовж певного часу вони користувалися своїм наділом, а потім зем-ля общини знову перерозподілялася про-порційно розміру родини й залежно від ін-ших обставин. Кожен член О. мав право на рівний наділ землі. Найважливіші питання вирішувалися загальними зборами членів О. В історії України відомі різні форми гро-мадського землеволодіння й землекористу-вання (напр., громадська регуляція попере-мінного землекористування за системою перелогу, трипілля, спільного лісу, пасовищ та ін.). З приходом більшовицької влади в Україні общини були ліквідовані. У роки "во-єнного комунізму", непу робилися спроби повернення до "кругової поруки" сільських громад у дусі О.

ОВЕРБОТ [ОВЕРБОТ] - різке підвищення цін на певний товар внаслідок значного збільшення його закупок; зростан-ня цін, що виходить за межі розумного.

ОВЕРДРАФТ [ОВЕРДРАФТ] - особлива форма надання короткострокового кредиту клієнтові банку у разі, коли сума банківського кредиту пе-ревищує залишкове сальдо на рахунку клі-єнта. У такому випадку банк списує кошти з рахунку клієнта в повному обсязі, тобто автоматично надає клієнту кредит на суму, що перевищує залишок коштів. Право на користування О. надається найнадійнішим клієнтам банку за угодою, в якій встановлю-ється максимальна сума кредиту, умови його надання за О., порядок погашення. Особливість О. полягає в тому, що для пога-шення заборгованості використовуються всі кошти, які надходять на поточний раху-нок клієнта з будь-яких джерел.

ОВЕРСОЛД [ОВЕРСОЛД] - різке зниження цін на певний товар внаслідок значного збіль-шення його надходження на ринок; зни-ження цін, що виходить за межі розумного.

ОВЕРТАЙМ [ОВЕРТАЙМ] - понадурочний час; прове-дення вантажно-розвантажувальних опера-цій у неробочий час з оплатою за підвище-ним тарифом.

ОГЛЯД [ОБЗОР] - різновид довідки, в якій містяться відомості про діяльність одного або кількох підприємств для інформування підвідомчих та інших організацій про хід робіт або підсумки роботи за певний період. Формуляр О. містить такі реквізити: назву виду документа; заголовок; за який період підготовлений; текст; дата та місце підготов-ки. У комерційній практиці поширені О. кон'юнктури ринку, біржових операцій. Див. також Довідка.

ОГЛЯДОВИЙ РОЗПИС [ДОСМОТРОВАЯ РОСПИСЬ] - митний документ, яким виз-начається стягнення мита.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія