Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОБСТРУКЦІЯ [ОБСТРУКЦИЯ] - дії, спрямовані на зрив або перешкоду проведення певних ак-цій, здійснення планів, програм.

ОБСЯГ [ОБЪЕМ] - кількісний економічний показник, що відображає величину руху ре-сурсів, витрат факторів виробництва, ви-робленого або спожитого продукту, попиту і пропозиції товарів та послуг тощо. Вимі-рюється у натуральних (фізичних) або гро-шових одиницях (напр., обсяг виробленої продукції, послуг, робіт, обсяг споживання, експорту, імпорту, обсяг платежів та ін.).

ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА [ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА] - кількість виготовленої продук-ції та виконаних робіт за певний період часу (рік, півріччя, квартал, місяць) на певному рівні (підприємство, об'єднання, галузь, на-родне господарство в цілому). На підприєм-стві, напр., О.в. включає випуск готової про-дукції та напівфабрикатів, призначених для реалізації, виробничі послуги й роботи виробничого характеру, зміни незавершено-го будівництва. При визначенні О.в. вико-ристовують натуральні та вартісні вимірни-ки (Зив. Показники статистичні). Залеж-но від мети аналізу використовують показ-ники валової, товарної або реалізованої про-дукції в натуральному чи вартісному виразі.

ОБСЯГ ПОПИТУ [ОБЪЕМ СПРОСА] - кіль-кість товару, яку споживачі хочуть 1 спро-можні придбати на даному ринку в певний період. О. ге. залежить від ціни товару, дохо-дів, цін на товари-субститути, комплемен-тарних благ, а також смаків і переваг.

ОБСЯГ ПРОПОЗИЦІЇ [ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ] - кількість товару, яку продавці можуть запропонувати для продажу на да-ному ринку в даний час. О.п. залежить від ціни товару, витрат виробництва та обігу, стану технології виробництва, виробничих можливостей.

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ [ОБЪЕМ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ] - показник, що виражає кількість реалізова-ної продукції за певний період (рік, півріч-чя, квартал, місяць). Див. також Реаліза-ція продукції.

ОБУМОВЛЕНИЙ КРЕДИТ (ОБУСЛОВЛЕННЫЙ КРЕДИТ] - кредит (найчастіше між-народних організацій в Іноземній валюті), надання якого супроводжується вимогами кредитора щодо певного курсу економічної політики позичальника, виконання ним рекомендованих заходів у економічному ре-гулюванні та реформуванні.

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МАТЕМАТИКА [ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА] - галузь математики, що вивчає методи доведення до числового результату математичних задач і методи використання обчислюваль-них засобів.

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МАШИНА [ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА] -Див. Комп'ютер.

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МАШИНА ПАРАЛЕЛЬНОЇ ДІЇ [ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ] - обчислю-вальна машина із суміщенням операцій, тобто така, що має засоби для одночасного виконання незалежних обчислювальних процесів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія