Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ [ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ] - сукупність операцій пере-робки інформації, що забезпечують зміну часових, кількісних, якісних характеристик і носіїв інформації.

ОБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ] - га-лузі виробництва, які займаються обробкою або переробкою промислової чи с.-г. сирови-ни: виробництвом чорних і кольорових металів, машин та обладнання, виробів де-ревообробної і целюлозно-паперової про-мисловості, будматеріалів, продукції легкої і харчової промисловості тощо.

ОБРОК [ОБРОК] - щорічний податковий збір грошей і продуктів, що за часів феода-лізму стягувався поміщиками з кріпаків.

ОБСКУРАНТ [ОБСКУРАНТ] - захисник обскурантизму, реакціонер, мра-кобіс.

ОБСКУРАНТИЗМ [ОБСКУРАНТИЗМ] - той, що за-темнює) - вкрай вороже ставлення до нау-ки, прогресу, захист реакційних ідей і дій, відсталості, реакції, мракобісся.

ОБСЛУГОВУВАННЯ БОРГУ [ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА] - Див. Обслуговування роз-рахунково-касове.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ДАНИХ (ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАННЫХ] - сукупність процедур, що забезпечують коректність використан-ня носіїв інформації, перевірку або вилучен-ня даних.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНЕ [ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ] - кінцева мета інформаційної діяльності в ці-лому й основний напрямок інформаційно-довідкової діяльності. О.і. включає вивчен-ня інформаційного попиту, потреб і запитів різних категорій споживачів інформації, а також організацію підготовки і видачі ін-формації згідно з інформаційними потреба-ми і запитами.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОГРАМ [ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ] - забезпечення за допомогою набору програмних засобів про-цедур верифікації і модифікації програм, а також цілісності їх збереження у вихідному вигляді.

ОБСЛУГОВУВАННЯ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ [ОБСЛУЖИВАНИЕ РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ] - обслуговування взаєморозрахун-ків підприємств, організацій, установ бан-ками та відповідними фінансово-кредитни-ми установами.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія