Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОБОРОТНІ ЗАСОБИ [ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА] - сукупність оборотних фондів вироб-ництва й фондів обігу, що беруть участь у ви-робничому процесі. За структурою О.з. поді-ляють на матеріальні й грошові. До матері-альних О.з. входять: предмети праці, що яв-ляють собою основу продукту, який виготов-ляється; допоміжні матеріали, які сприяють процесові виробництва; запасні частини Для поточного ремонту і малоцінні та швидкоз-ношувані предмети; незавершене вироб-ництво; витрати майбутніх періодів; запаси готової продукції. До грошових О.з. належать: товари, відвантажені покупцеві, але гроші за які ще не одержані; кошти у касі й на рахунках у банку; кошти у розрахунках (дебіторська заборгованість). До оборотних виробничих фондів належать О.з., що перебувають у виробництві (виробничі запаси, незавершене виробництво та витрати майбутніх років), а ті, що їх використовують у сфері обігу (готова продукція, відвантажені товари, кошти в касі та на рахунках у банку, дебіторська забор-гованість),- до фондів обігу.

ОБОРОТНІ КОШТИ [ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА] -Див. Оборотні засоби.

ОБОРОТНІ ФОНДИ [ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ] - частина виробничих фондів, яка повніс-тю споживається в кожному виробничому циклі, повністю переносить свою вартість на створену продукцію і для продовження виробництва відтворюється в натуральній і у вартісній формі після кожного виробничо-го циклу. О.ф. складаються з двох частин: предметів праці, що перебувають на підприємстві у вигляді виробничих запасів (си-ровина, основні й допоміжні матеріали, па-ливо й пальне, куплені напівфабрикати, тара й тарні матеріали, запасні частини для поточного ремонту основних фондів); пред-метів праці, що вступили в процес вироб-ництва (незавершене виробництво й витра-ти на освоєння нової продукції, напівфабри-кати власного виробництва).

ОБОРОТНІСТЬ [ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ] - процес постійного руху товарів і грошей у сфері їхнього обігу, при якому вони перехо-дять від однієї особи до іншої, обмінюють-ся, оновлюються.

ОБОРОТНІСТЬ ВАЛЮТИ [ОБРАТИМОСТЬ ВАЛЮТЫ] - Див. Конвертованість ва-люти.

ОБОРОТНІСТЬ ВКЛАДІВ [ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ВКЛАДОВ] -показник, який харак-теризує рухомість коштів, що містяться у вигляді вкладів в ощадних банках.

ОБОРОТНІСТЬ КРЕДИТУ [ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ КРЕДИТА] - банківський строк, по-казник, що характеризує ефективність ви-користання позичкових коштів. За своєю суттю О.к. - це швидкість обороту кредиту, що визначається числом днів, за які кредит-ні кошти банку здійснюють повний оборот.

ОБОРОТНІСТЬ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ [ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ] - показник ефективності вико-ристання оборотних засобів. Оборотні засо-би в процесі використання проходять ряд стадій. Спочатку вони виступають у грошо-вій формі. Потім частина їх змінює грошову форму на товарну (1-а стадія), далі відбува-ється процес продуктивного споживання предметів праці, що завершується вироб-ництвом готової продукції (2-а стадія). Піс-ля цього оборотні засоби у вигляді готової продукції вступають у сферу обігу і, прой-шовши процес реалізації, знову поверта-ються до грошової форми (3-я стадія). О.о.з. показує, за який період обертаються оборот-ні кошти з моменту їх придбання до реалі-зації виготовленої з них готової продукції. Економічне значення О.о.з. полягає втому, що від неї залежить розмір коштів, потріб-них підприємству за даних обсягів вироб-ництва й реалізації продукції. Тому приско-рення О.о.з. має велике значення для ефек-тивного їх використання. О.о.з. визначають за допомогою коефіцієнта оборотності (Ко), який показує швидкість оборотів, тобто кількість оборотів, що їх проходять оборот-ні засоби підприємства за певний час, і обчислюється за формулою: Ко = П : Лс, де П - сума реалізованої підприємством про-дукції за рік в оптових цінах без податку з обороту; Лс - середньорічний залишок обо-ротних засобів, який визначається ділен-ням на 4 суми середньоквартальних залиш-ків оборотних засобів протягом року. Чим менший середньорічний залишок оборот-них засобів, тим за даної суми реалізації більше оборотів, тобто вищі показники ефективності використання коштів.

ОБОРОТНІСТЬ ТОВАРІВ [ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ] - 1. Процес постійного оновлення і заміни товарів, руху товарів у сфері обігу. 2. Показник, що характеризує швидкість обороту товарів від виробника до споживача через торгівлю.

ОБРОБКА ДАНИХ [ОБРАБОТКА ДАННЫХ] - систематичне виконання операцій над даними (маніпулювання, обчислення, ком-пілювання, асемблювання).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія