Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОБОРОТ ОСНОВНИХ І ОБОРОТНИХ ФОНДІВ [ОБОРОТ ОСНОВНЫХ И ОБОРОТНЫХ ФОНДОВ] -безперервний, періодично пов-торюваний рух фондів, економічний зміст якого полягає у перенесенні на новостворе-ний продукт вартості виробничих фондів. Час обороту складається з часу виробниц-тва та обігу. Суть обороту основних фондів полягає в тому, що в процесі виробництва на готовий продукт переноситься тільки та частина їхньої вартості, яка виражається сумою річних амортизаційних відрахувань, а розмір вартості основних фондів, що за-лишився в обороті, зменшується на суму цієї перенесеної вартості. Таким чином, уся вар-тість основних фондів переноситься на го-товий продукт через певний ряд кругообігу. Оборот оборотних фондів, на відміну від ос-новних, характеризується тим, що вся їхня вартість переходить на новостворений про-дукт праці за один кругообіг. Тому оборотні фонди у кожному кругообігу відтворюють-ся як у натурально-речовій, так і у вартісній формах. Вартість оборотних фондів, що обернулися за рік, відповідає сумі матері-альних затрат у собівартості продукції. Швидкість обороту оборотних фондів обчис-люють діленням суми реалізованої за рік продукції на авансовану величину оборот-них фондів. Тривалість обігу оборотних фон-дів визначають так само, як і тривалість обо-роту основних фондів. Див. також Оборот-ність оборотних засобів.

ОБОРОТ ПЛАТІЖНИЙ [ОБОРОТ ПЛАТЕЖНЫЙ] -Див. Платіжний оборот.

ОБОРОТ СТАДА [ОБОРОТ СТАДА] - зміна чисельності поголів'я різних видів і вікових груп с.-г. тварин за означений календарний період (як правило, за рік). Його показники пов'язані зі структурою стада.

ОБОРОТИ ЗА ВКЛАДАМИ [ОБОРОТЫ ПО ВКЛАДАМ] - загальна сума, що надійшла на рахунки за вкладами (обороти з доходу) і затребувана вкладниками (обороти з витрат) у готівковій і безготівковій формах за певний період.

ОБОРОТИ ЗАКЛЮЧНІ [ОБОРОТЫ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ] - обороти за окремими ра-хунками бухгалтерського обліку, що прово-дяться у поточному році до визначеного від-повідним документом строку подання річ-ного звіту, але підлягають облікові як обо-роти минулого року.

ОБОРОТИ ЗА РАХУНКАМИ [ОБОРОТЫ ПО СЧЕТАМ] - підсумок запису за дебетом (де-бетові обороти) і кредитом (кредитові оборо-ти) рахунків бухгалтерського обліку.

ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ [ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ] - обліковий реєстр, що вико-ристовується для узагальнення результа-тивних (кінцевих) даних 1 контролю за ними за рахунками бухгалтерського обліку. О.в. за синтетичними рахунками буває простою і шаховою.

ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ [ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ) - 1. Частина продуктивного капі-талу, вартість якої цілком переноситься на вироблений товар і повністю повертається власникові капіталу у грошовій формі після реалізації товару (вартість сировини, пали-ва, допоміжних матеріалів, робочої сили тощо). 2. Готівка, цінні папери, матеріально-виробничі запаси, нереалізована готова продукція, короткострокова заборгованість інших підприємств даному підприємству - тобто найбільш рухлива частина капіталу підприємства, яка легко трансформується (на відміну від основного капіталу) в грошо-ві кошти. О.к. ще називають оборотним фондом підприємства. З точки зору бухгал-терського балансу О.к. являє собою переви-щення поточних активів компанії над її ко-роткостроковими зобов'язаннями.

ОБОРОТНІ АКТИВИ [ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ] - оборотні кошти підприємств, фірм, компаній, що відображаються в активі їхнього бухгалтерського балансу.

ОБОРОТНІ ДОКУМЕНТИ [ОБОРОТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ] - група грошових докумен-тів (векселі, чеки, депозитні сертифікати, акції на пред'явника, казначейські векселі), передання прав на які іншій особі здійсню-ється або простим врученням, або вру-ченням, доповненим індосаментом (пере-давчим написом на документі), без оформ-лення відповідної угоди.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія