Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОБЛІК БУХГАЛТЕРСЬКИЙ [УЧЕТ БУХГАЛТЕРСКИЙ] -Див. Бухгалтерський облік.

ОБЛІК БЮДЖЕТНИЙ [УЧЕТ БЮДЖЕТНЫЙ] - фіксація та визначення на відпо-відних рахунках розмірів доходів у бюджет і видатків, що здійснюються, згідно з за-твердженим переліком статей, на державно-му, регіональному й місцевому (муніципаль-ному) рівнях.

ОБЛІК ВЕКСЕЛІВ [УЧЕТ ВЕКСЕЛЕЙ] - Див. Дисконт векселів.

ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ [УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ] - фіксація реальних доходів і видатків, їх порівняння з податко-вими, бюджетними.

ОБЛІК МАЙНА [УЧЕТ ИМУЩЕСТВА] - ре-єстрація майнових цінностей підприємства та занесення у книгу обліку матеріальних цінностей.

ОБЛІК ПЕРВИННИЙ [УЧЕТ ПЕРВИЧНЫЙ] - Див. Первинний облік.

ОБЛІК ФІНАНСОВИЙ [УЧЕТ ФИНАНСОВЫЙ] - облік наявності і руху грошових засобів, фінансових ресурсів, відповідно до яких забезпечується підготовка і видача ін-формації про фінансові результати діяль-ності підприємства (установи), фінансовий стан підприємства згідно з чинним законо-давством і нормами бухгалтерського обліку.

ОБЛІКОВА СТАВКА [УЧЕТНАЯ СТАВКА] - ставка процента, під яку центральний банк на-дає кредити комерційним банкам для попов-нення їхніх грошових резервів і кредитуван-ня клієнтів. Чим вища О.с. центрального бан-ку, тим вищий процент утримують комерційні банки за наданий ними кредит, і навпаки.

ОБЛІКОВИЙ ПРОЦЕНТ [УЧЕТНЫЙ ПРОЦЕНТ] - умовна одиниця, розмір якої виз-начений кредитною угодою. Стягується банком з клієнтів за авансування купівлі цінних паперів: купонів, акцій та облігацій, інших боргових зобов'язань до моменту на-стання строків їхньої оплати. О.п. - це різ-ниця між номіналом векселя і сумою, спла-ченою банком при його купівлі.

ОБЛІКОВИЙ ФАЙЛ [УЧЕТНЫЙ ФАЙЛ] - файл, що містить дані про бюджет користу-вачів і реальне використання ресурсів об-числювальної системи.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія