Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОБЛІГАЦІЯ ДОХІДНА [ОБЛИГАЦИЯ ДОХОДНАЯ] - облігація компанії, за якою про-цент виплачується тільки у разі отримання компанією доходу.

ОБЛІГАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНА [ОБЛИГАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕННАЯ] - облігація, яка забез-печена нерухомістю компанії, що її ви-пустила.

ОБЛІГАЦІЯ ЗВИЧАЙНА [ОБЛИГАЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ] - облігація, яка не кон-вертується в акції, але може бути достроко-во погашена через викуп емітентом.

ОБЛІГАЦІЯ КУПОННА [ОБЛИГАЦИЯ КУПОННАЯ] - облігація, що містить відрізні купони, за якими після певного строку вип-лачується процентний дохід.

ОБЛІГАЦІЯ НА ПРЕД'ЯВНИКА [ОБЛИГАЦИЯ ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКАЯ] - безіменна облігація на пред'явника.

ОБЛІГАЦІЯ СЕРІЙНА (ОБЛИГАЦИЯ СЕРИЙНАЯ] - облігація, термін погашення якої настає через певний період.

ОБЛІГО [ОБЛИГО] - сума заборгованості за векселями.

ОБЛІК [УЧЕТ] - складова управління еко-номічними процесами та об'єктами, суть якої полягає у збиранні, накопиченні інфор-мації та відображенні її в облікових відомос-тях. О. може здійснюватись у поточних і не-змінних (зіставних) цінах, а також в інозем-ній валюті. Розрізняють О. аналітичний, бухгалтерський і бюджетний.

ОБЛІК АНАЛІТИЧНИЙ [УЧЕТ АНАЛИТИЧЕСКИЙ] -Див. Аналітичний облік.

ОБЛІК БОРГОВИХ ВИМОГ [УЧЕТ ДОЛГОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ] - авансування бан-ком виробника, експортера, який надає комерційний кредит покупцеві; пере-творення комерційного кредиту в банків-ський.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія