Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОБІГОВІ КОШТИ [ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА] -Див. Оборотні засоби.

ОБІЗНАНА ОСОБА [ОСВЕДОМЛЕННОЕ ЛИЦО] - особа в акціонерному товаристві, яка володіє додатковою інформацією, що дає їй переваги перед іншими акціонерами. До О.о. належать власники великих пакетів акцій, посадові особи акціонерного товариства.

ОБКЛАДАННЯ [ОБЛОЖЕНИЕ] -покладе-ний на особу обов'язок внести певні плате-жі (грошові суми), що встановлюються дер-жавою та її органами.

ОБКЛАДНІ ПОДАТКИ [ОКЛАДНЫЕ НАЛОГИ] - податки й збори, обсяг яких встанов-люється за діючими ставками на одиницю обкладення.

ОБЛАДНАННЯ [ОБОРУДОВАНИЕ] -маши-ни, верстати, агрегати, що використовують-ся у виробництві. Розрізняють виробниче, технологічне та інші види обладнання.

ОБЛАСТЬ [ОБЛАСТЬ] - в Україні й інших пострадянських державах - адміністратив-но-територіальна одиниця у складі держави.

ОБЛАСТЬ ВВОДУ-ВИВОДУ (ОБЛАСТЬ ВВОДА-ВЫВОДА] - розділ оперативної пам'яті, призначений для розміщення да-них. що надходять від пристроїв введення або призначених для передачі пристроїв виведення.

ОБЛАСТЬ НАГРОМАДЖЕННЯ [ОБЛАСТЬ НАКОПЛЕНИЯ] - назва графічно зображе-ної (горизонтальної) ділянки під кривою по-питу на цінні папери, яка свідчить, що по-купці мають намір збільшити обсяг купівлі таких паперів за цінами, які склались на ринку відповідно до поточної кон'юнктури.

ОБЛІГАЦІЇ [ОБЛИГАЦИИ] - один із видів цінних паперів на пред'явника, який озна-чає, що його власник вніс грошові кошти на придбання цінного паперу й тим самим має право з часом пред'явити його до оплати як боргове зобов'язання, яке організація, що випустила О. (емітент), зобов'язана пога-сити, тобто відшкодувати вартість за вка-заним на папері номіналом. Крім погашен-ня протягом завчасно обумовленого при випуску О. терміну, емітент зобов'язаний виплачувати її власникові фіксований про-цент від номінальної вартості О. або прибу-ток у вигляді виграшів чи оплати купонів до О. Мета випуску О. полягає в залученні віль-них грошових коштів фізичних і юридичних осіб, тобто означає форму кредитування їх-ніх емітентів особами, які купили О. Емітен-тами можуть бути держава, приватні акці-онерні товариства, місцеві органи, підпри-ємства, компанії, корпорації, які випуска-ють О. на термін від одного до 25 років. О. можуть продаватися і купуватися за віль-ним курсом на біржах відповідно до біржо-вого котирування.

ОБЛІГАЦІЇ АКТИВНІ [ОБЛИГАЦИИ АКТИВНЫЕ] - боргові цінні папери, що часто надходять у продаж і вільно обертаються на ринку цінних паперів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія