Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОБ'ЄКТИВНИЙ (ОБЪЕКТИВНЫЙ) - 1. Той, що існує у світі, поза свідомістю і незалежно від неї. 2. Справедливий, неупереджений. ре-альний.

ОБ'ЄКТИВНІ ДАНІ [ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ] - дані, що мають загальновизнаний характер, зміст яких не залежить від волі окремих осіб, не пов'язаний з їхньою дум-кою, поглядами. Інша назва-об'єктивна інформація.

ОБ'ЄКТИВНІСТЬ [ОБЪЕКТИВНОСТЬ] - 1. Реальне існування об'єкта поза свідомістю і незалежно від неї. 2. Причетність до реа-лістичного, об'єктивного пізнання. 3. Реаль-ність, неупередженість, відповідність об'єк-тивній дійсності. Науковий підхід до дослі-дження й оцінки явищ реальної дійсності. Один з основних принципів матеріалістич-ної діалектики.

ОБІГ [ОБОРОТ, ОБРАЩЕНИЕ] - форма об-міну продуктів праці через купівлю-продаж за допомогою грошей, що відбувається в умовах товарного виробництва. Економіч-ною функцією О. є зміна форм вартості - перетворення товару на гроші й грошей на товар (на відміну від безпосереднього обмі-ну товару на товар). Сфера товарного О. охоплює рух як засобів виробництва, так і предметів споживання.

ОБІГ БАНКНОТНИЙ (ОБРАЩЕНИЕ БАНКНОТНОЕ] -функціонування, обіг випуще-них державою банківських білетів (банкнот) як засобу обігу та засобу платежу. Здійсню-ється з метою пожвавлення грошового обігу.

ОБІГ В ЕКОНОМІЦІ [ОБРАЩЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ] - фаза циклу відтворення, яка здійснюється через процеси купівлі-прода-жу товарів, засобів виробництва, обігових коштів, цінних паперів, грошей тощо. Див. також Обіг.

ОБІГ ВЕКСЕЛЬНИЙ [ОБРАЩЕНИЕ ВЕКСЕЛЬНОЕ] -Див. Вексельний обіг.

ОБІГ ГРОШОВИЙ [ОБРАЩЕНИЕ ДЕНЕЖНОЕ] - 1. Безперервний рух грошей як за-собу оплати праці, послуг, купівлі товарів, здійснення розрахунків 1 платежів, надання допомоги, повернення боргів тощо. 2. Су-купність усіх платіжних засобів, що вико-ристовуються у країні в певний проміжок часу (величина грошового обігу).

ОБІГ ТОВАРІВ [ОБРАЩЕНИЕ ТОВАРОВ] - рух товарів від виробників до споживачів через торговельну мережу (або товаро-оборот).

ОБІГОВИЙ КАПІТАЛ [ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ] -Див. Оборотний капітал.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія