Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ОБ'ЄКТ [ОБЪЕКТ] - установа, організація, підпри-ємство та інші юридичні особи, засоби виробництва, елементи соціальної сфери тощо, в яких зосереджена або на які спря-мована економічна діяльність. Так, еконо-мічними О. вважаються виробничі, буді-вельні, соціальні структури усіх форм влас-ності, а також кредитування, страхування, оподаткування тощо.

ОБ'ЄКТ ВЛАСНОСТІ [ОБЪЕКТ СОБСТВЕННОСТИ] - все, що є власністю і належить суб'єкту власності (певним особам, органі-заціям, державі), матеріальний, фінансо-вий, інтелектуальний продукт, економічні ресурси, засоби виробництва тощо.

ОБ'ЄКТ КРЕДИТУВАННЯ [ОБЪЕКТ КРЕДИТИРОВАНИЯ] - окремі або об'єднані в групи матеріальні цінності, господарські витрати й кошти в розрахунках, що їх кре-дитує банк. В О.к. визначають його цільове спрямування. Банківські позики є джерелом утворення основних оборотних фондів, а також фондів обігу.

ОБ'ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ [ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ] - вид і обсяг доходу, майно та його вартість, об'єкти, види діяль-ності, грошова виручка - тобто все, що об-кладається податками.

ОБ'ЄКТ ПРАВА [ОБЪЕКТ ПРАВА] - кон-кретні майнові і немайнові блага та інтере-си, відносини з приводу яких регламентова-ні законодавством. Тобто те, з чим закон пов'язує певні права та обов'язки учасників правовідносин і заради чого виникають самі правовідносини. О.п. можуть бути речі, гро-ші та інше майно, дії зобов'язаних осіб або дії осіб, що мають права.

ОБ'ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ [ОБЪЕКТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ] - об'єкти власності, на які згідно з законом суб'єкт має право власності. Див. також Об'єкт власності.

ОБ'ЄКТ ФІНАНСУВАННЯ [ОБЪЕКТ ФИ-НАНСИРОВАНИЯ] - будь-який об'єкт будів-ництва - будинок або споруда. Вартість О.ф. визначають зведеним кошторисом або кошторисно-фінансовим розрахунком на промислове й житлово-цивільне будівниц-тво. Розрахунки за виконані будівельні ро-боти замовник і підрядник проводять окре-мо по кожному О.ф. після закінчення робіт на об'єктах у цілому або на їхніх конструк-тивних елементах. Розрахунки здійснюють також за відсотком готовності конструктив-них елементів будинків і споруд.

ОБ'ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ [ОБЪЕКТЫ БУХГАЛТЕРСЬКОГО УЧЕТА] - елементи предмета бухгалтерського обліку, що відображаються на окремих суб'єктах виробництва, обігу й невиробничої сфери. Одним із основних О.б.о. є наявність і рух засобів виробництва, що належать окремим суб'єктам господарювання, і джерел їх фор-мування. Більша частина О.б.о. пов'язана зі створенням валового внутрішнього про-дукту, його обігом і невиробничим спожи-ванням. У суб'єктах виробничої сфери О.б.о. є витрати на придбання засобів виробниц-тва, предметів і засобів праці, затрати пра-ці для створення нового валового внутріш-нього продукту, обчислення собівартості новоствореного продукту, його наявність і рух та пов'язані з цим грошові, розрахунко-ві й кредитні операції. У суб'єктах сфери обі-гу основними О.б.о. є рух валового продук-ту від виробника до споживача в речовій та грошовій формах, а також витрати й розра-хунки, пов'язані з цим. У суб'єктах невироб-ничої сфери О.б.о. є виділені для виконання робіт бюджетні кошти, видатки, здійснюва-ні з бюджетних асигнувань, і розрахунки, пов'язані з діяльністю суб'єктів невиробни-чої сфери.

ОБ'ЄКТИВІСТСЬКИЙ [ОБЪЕКТИВИСТСКИЙ] - той, що стоїть на позиціях об'єк-тивізму, стосується об'єктивізму, притаман-ний йому.

ОБ'ЄКТИВНА РЕАЛЬНІСТЬ [ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ] - 1. Навколишній світ, природа, буття. 2. Те, що існує незалежно від свідомості, світосприймання.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія