Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ [НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ] - інформація, яка запозичена із нормативних документів і довідників і використовується при функ-ціонуванні автоматизованої системи управ-ління.

НОРМИ АМОРТИЗАЦІЇ [НОРМЫ АМОРТИЗАЦИИ] - річний розмір амортизаційних відрахувань, виражений у відсотках до пер-вісної вартості основних фондів. У деяких галузях промисловості (гірничодобувна, ву-гільна, нафтодобувна, промисловість неруд-них матеріалів та ін.), специфічні умови яких не дають можливості обчислювати амортизацію у відсотках до вартості основ-них фондів, Н.а. встановлюють у грошовій формі на тонну видобутих копалин. Н.а. складається з двох частин: на поновлення основних фондів (реновацію) та на їх капі-тальний ремонт і модернізацію. Н.а. пе-ріодично уточнюються і змінюються.

НОРМИ ПРИРОДНИХ ВТРАТ [НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ] - Див. Норма природного убутку.

НОРМИ СПОЖИВАННЯ [НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ] - науково обґрунтована кількість матеріальних благ і послуг, що забезпечують людині найсприятливіші умови всебічного розвитку та задоволення фізичних і духов-них потреб. Науково обґрунтовані Н.с. обчислювались на основні продукти харчу-вання (м'ясопродукти, молокопродукти, хлі-бопродукти, рибопродукти, картопля, овочі, фрукти та ін.), найважливіші непродовольчі товари (одяг, взуття, трикотажні вироби то-що), товари тривалого користування (теле-візори, холодильники, пральні машини, меблі, автомобілі, спорттовари тощо), різні послуги (житлова площа, комунальні, транс-портні і побутові послуги, послуги культос-вітніх закладів та ін.). Н.с. обчислювались у цілому по країні, окремі з них - по місту і селу з розрахунку на одну людину. Н. с. това-рів тривалого користування, окремих видів послуг встановлювались у розрахунку наод-ну сім'ю або на 100 сімей. Із зміною соціаль-но-економічних умов життя у зв'язку з ре-формуванням економіки України на ринко-вих засадах раціональні Н.с. втратили те значення, яке вони мали при державному плануванні економіки і життєвого рівня на-селення. В сучасних умовах Н.с. деяких про-дуктів і товарів використовують для вста-новлення мінімально можливого набору "споживчого кошика" з метою визначення мінімальної "межі забезпеченості" і на цій основі мінімальних розмірів заробітної пла-ти і пенсій.

НОРМИ СТОЯНОК РУХОМОГО СКЛАДУ [НОРМЫ СТОЯНОК ПОДВИЖНОГО СОСТАВА] - регламентована тривалість сто-янок транспортних засобів. Використову-ють для виробничого і техніко-економічного планування роботи транспортного підпри-ємства й рухомого складу (графіків руху су-ден, літаків, вагонів, автомобілів). У загаль-ному нормативі стоянок рухомого складу на транспорті найбільша частина його припа-дає на вантажо-розвантажувальні й техно-логічні роботи. Н.с.р.с. на всіх видах транс-порту встановлюють залежно від типу рухо-мого транспорту, особливостей його роботи, технології перевантажувальних робіт і тех-ніко-експлуатаційних характеристик пере-вантажувального устаткування.

НОРМОВАНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ [НОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ] - визначена законом тривалість роботи в годинах про-тягом доби. В Україні існують такі види Н.р.д.: нормальний (тривалістю 8год.); ско-рочений (для окремих категорій робітників і службовців зі шкідливими умовами праці, неповнолітніх тощо), але з оплатою як за пов-ний робочий день; неповний (коли за різних обставин індивідуального порядку людина не може працювати повний робочий день) з оплатою, пропорційною відпрацьованому часові або залежно від виробітку. Будь-яка робота, яку виконує працівник з Н.р.д. після закінчення робочого дня, вважається наду-рочною і допускається лише з додержанням особливого порядку та підлягає додатковій оплаті у збільшеному розмірі.

НОРМОВАНИЙ ЧАС [НОРМИРОВАННОЕ ВРЕМЯ] - час, встановлений робітникові для виконання певних операцій (робіт) на підставі діючих технічно обґрунтованих норм часу. Н.ч. підраховують, виходячи із зведених даних щодо трудомісткості одини-ці продукції та виконання робітником дію-чих технічно обґрунтованих норм часу.

НОРМО-ГОДИНА [НОРМО-ЧАС] - одиниця виміру нормативної трудомісткості виробу, обсягу виробництва та продуктивності пра-ці. Н.-г. дорівнює нормативній затраті праці одного робітника протягом години. Для об-числення фактичних затрат часу в людино-годинах кількість Н.-г. ділять на процент виконання норм і частку від ділення мно-жать на 100.

НОРМУВАННЯ [НОРМИРОВАНИЕ] -здійс-нення розрахункових операцій стосовно нормування праці, витрат, затрат, оборот-них засобів і коштів, природних втрат, за-пасів, обслуговування з метою встановлен-ня норм виробітку в розрахунку на одного працівника або нормативних (кількісних) значень, обмежень витрат, затрат, оборот-них засобів і коштів, природних втрат, норм затрат часу на обслуговування, норм запасів ресурсів та здійснення (запровадження) ін-ших економічних норм і нормативів.

НОСІЙ ПОДАТКУ [НОСИТЕЛЬ НАЛОГА] - фізична або юридична особа, яка, згідно з чинними законодавством, забов'язана пла-тити податок.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія