Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НОРМАЛІЗАЦІЯ [НОРМАЛИЗАЦИЯ] (від ла-тин. norma - правило, взірець) - 1. Вста-новлення норми на підставі відповідних дій, вимірів, розрахунків, досліджень. 2. Врегу-лювання, приведеннядо нормального стану, до норми. 3. Комплекс заходів, спрямованих на дослідне обмеження різноманітних типів і розмірів деталей та вузлів машин, прила-дів, засобів автоматизації та на встановлен-ня єдиних конструкцій, об'єктів виробниц-тва, а також технологічної оснастки в маши-нобудуванні і приладобудуванні. Обмежен-ня оформляється в спеціальному технічно-му документі- норліолі, що встановлює ос-новні параметри, конструкцію, виконувані розміри; застосовувані матеріали, способи обробки, визначає технічні вимоги та інші дані, необхідні для виготовлення нормалі-зованих вузлів і деталей машин, приладів, засобів автоматизації і технологічного осна-щення в машинобудуванні та приладобу-дуванні.

НОРМАТИВИ [НОРМАТИВНІ (латин, nor-matio - впорядкування) - 1. Економічні, технічні, технологічні або інші показники норм, за якими здійснюються певні дії, ви-конується певна робота, приймаються рі-шення. 2. Розрахункові величини затрат живої та уречевленої праці на виробництво одиниці продукції або окремі види робіт. Я. є вихідними даними для встановлення тех-ніко-економічних норм на підприємствах при складанні виробничих програм. Розріз-няють такі основні групи нормативів: Н. за-трат матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, палива, електроенергії); Н. про-дуктивності устаткування (машин, меха-нізмів, агрегатів); Я. затрат праці (типові, галузеві норми часу, норми виробітку, нор-мативи чисельності за категоріями працю-ючих тощо). Я. мають бути прогресивними і враховувати досягнення вітчизняної та за-рубіжної техніки й організації виробництва.

НОРМАТИВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ (НОРМАТИВЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ] - регламен-товані величини витрат часу на обслугову-вання одиниці обладнання, робочого місця та інших виробничих одиниць. Застосову-ються для визначення затрат праці допо-міжних працівників.

НОРМАТИВИ ПРАЦІ [НОРМАТИВЫ ПО ТРУДУ] - регламентовані величини витрат пра-ці (часу) на виконання окремих елементів (комплексів) робіт, обслуговування одиниці обладнання, робочого місця тощо, а також чисельність працівників, необхідних для ви-конання управлінських функцій або обсягу робіт, прийнятого за одиницю виміру, за-лежно від конкретних організаційно-техніч-них умов і факторів виробництва.

НОРМАТИВИ ЧАСУ [НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ] - величини затрат робочого часу, що обчислюються для визначення тривалості виробничих операцій та їхніх елементів. Н.ч. є вихідними матеріалами для встанов-лення технічно обґрунтованих норм часу на підприємствах, тому розробляють їх на ос-нові вивчення безпосередньо на робочих місцях затрат робочого часу на окремі еле-менти операції, виконані в раціональних ор-ганізаційно-технічних умовах.

НОРМАТИВНА ВАРТІСТЬ ОБРОБКИ [НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ ОБРАБОТКИ] - один із вартісних показників обсягу вироб-ництва, що відображає внесок колективу підприємства в результат виробничої діяль-ності, який виключає повторний рахунок матеріальних витрат.

НОРМАТИВНА УМОВНО ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ [НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ] - у будівництві - один із вар-тісних показників обсягу робіт, що відобра-жає внесок будівельно-монтажної органі-зації у виробництво новоствореної вартості. Розраховується на основі кошторисних нор-мативів вартості одиниці роботи.

НОРМАТИВНА ЦІНА ЗЕМЛІ [НОРМАТИВНАЯ ЦЕНА ЗЕМЛИ] - показник, який ха-рактеризує вартість ділянки певної якості та її місцезнаходження, зважаючи на потен-ційний дохід за розрахунковий строк окуп-ності. Н.ц.з. введена для забезпечення еко-номічного регулювання земельних відносин при переданні в спадщину, даруванні і отри-манні банківського кредиту під заставу.

НОРМАТИВНИЙ АКТ (НОРМАТИВНЫЙ АКТ] - акт, що видається уповноваженим на це органом держави, який передбачає ви-конання певних дій підпорядкованими уста-новами, відомствами та окремими особами. Конституція України надає право видання Н. а. певному колу органів і обумовлює їхню форму. Юридична сила Н.а. залежить від того, який орган їх видає. Верховна Рада Ук-раїни приймає закони і постанови, що мають найвищу юридичну силу. Я.а. всіх інших органів - підзаконні акти. Президент України видає укази; Кабінет Міністрів Ук-раїни, Верховна Рада і Рада міністрів Авто-номної Республіки Крим - нормативно-пра-вові акти (постанови і розпорядження); мі-ністерства і державні комітети - накази, роз'яснення та Інструкції; місцеві ради і міс-цеві держадміністрації - рішення та розпо-рядження.

НОРМАТИВНО ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ [НОРМАТИВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ] - один із вартісних показників обсягу промислового виробництва, що характеризує внесок да-ного підприємства у виробництво новоство-реної вартості. Визначається у нормативах, що являють собою частину оптової ціни ви-робу, яка включає основну і додаткову заро-бітну плату робітників з відрахуванням на соціальне страхування і прибуток.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія