Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НОРМА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА (НОРМА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ] - технічно об-ґрунтована норма трудових або матеріаль-них витрат на виробництво одиниці продук-ції, що встановлюється аналітично-розра-хунковим або аналітично-дослідним мето-дом нормування на основі аналізу вироб-ничих можливостей і проектування раці-онального технічного процесу. Складається з норми часу на кожний момент роботи (прийом, трудову дію) при виконанні різних технічних процесів і робіт. Тому кожному ти-пу організації виробництва відповідає пев-ний рівень диференціації й точності норм. Н.д. витрат матеріалів складають на основі відповідних конструкторських або дослідно-лабораторних розрахунків і раціонального технологічного процесу.

НОРМА ДОХІДНОСТІ [НОРМА ДОХОДНОСТИ] - у страхуванні - процент, що нарахо-вується на резерв внесків при страхуванні життя. Виходячи з Н.д., завчасно занижу-ються внески страхувальників у страховий фонд. При розрахунку тарифних ставок це здійснюється за допомогою застосування дисконтуючого множника.

НОРМА ЗАПАСУ (НОРМА ЗАПАСА] - опти-мальні обсяги, кількість матеріальних ре-сурсів, товарної маси, що забезпечує безпе-рервність виробництва або товарного обігу.

НОРМА ЛІКВІДНОСТІ [НОРМА ЛИКВИДНОСТИ] - 1. Співвідношення різних статей активу балансу кредитної установи з пев-ними статтями пасиву або, навпаки, пасивів з активами. 2. Показник, що характеризує ліквідність банків, тобто здатність банків забезпечити своєчасне виконання своїх кре-дитних зобов'язань.

НОРМА ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ [НОРМА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ] - економічно об-ґрунтований мінімальний розмір запасів то-варно-матеріальних цінностей, достатній для забезпечення безперервного процесу виробництва і реалізації продукції. Обчис-люється, як правило, в днях. Напр., Н.о.з. сировини і основних матеріалів у промис- ловості включає кількість днів, протягом яких матеріали перебувають в дорозі від постачальника після оплати рахунку, час для розвантаження, прийняття, лабора-торного аналізу, обліку й складування ма-теріалів, що прибули, та ін. Виходячи з Н.о.з., у фінансових планах щорічно визна-чаються нормативи оборотних засобів у гро-шовому виразі.

НОРМА ПРИБУТКУ [НОРМА ПРИБЫЛИ] -відношення додаткової вартості до загаль-ної суми авансованого капіталу, виражена у процентах. Характеризує ефективність ви-користання капіталу, прибутковість підпри-ємства. Здебільшого застосовується у сис-темі планово-адміністративної економіки.

НОРМА ПРИРОДНОГО УБУТКУ [НОРМА ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ] - встановлений експериментальне відсоток зменшення не-зворотних втрат початкової кількості това-рів у процесі їх транспортування, зберігання і реалізації через природні причини (вси-хання, розпилення, випаровування, замер-зання). Плановий відсоток визначення при-родного убутку товарів нормується по про-довольчих і непродовольчих товарах, що ре-алізуються на вагу. Н.п.у. визначається за-лежно від періоду року, наявності засобів охолодження і строків зберігання у кількості відсотків до загальних обсягів товарної ма-си. Крім того, враховуються кліматичні особливості окремих регіонів, тривалість і відстань транспортування тощо.

НОРМА ПРОЦЕНТА [НОРМА ПРОЦЕНТА] - розрахункова величина, що визначається як відношення суми грошей, яка виплачу-ється у вигляді процента, до суми грошей, відданих у позику. Фактична величина Н.п. визначається співвідношенням між пропо-зицією тимчасово вільних коштів і попитом на них. Н.п. називається також рівнем, або ставкою процента.

НОРМА СЛУЖБОВА ЕТИЧНА [НОРМА СЛУЖЕБНАЯ ЭТИЧЕСКАЯ] - система за-гальних цінностей і правил етики, дотри-мання яких організація вимагає від своїх працівників.

НОРМА СТРАХОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (НОРМА СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ] - встановлений законодавством конкретний розмір страхової суми (страхового забезпе-чення), що застосовується при обов'язко-вому страхуванні майна. Може бути віднос-ним (у процентах до вартості майна) або аб-солютним (у твердому грошовому виразі на кожний однорідний об'єкт страхування).

НОРМА ЧАСУ [НОРМА ВРЕМЕНИ) - регла-ментована величина витрат робочого часу (людино-хвилин, людино-годин, людино-днів), встановлена для виготовлення оди-ниці продукції одним або групою робітників відповідної кваліфікації у певних організа-ційно-технічних і природно-кліматичних умовах.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія