Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НОМІНАЛЬНИЙ [НОМИНАЛЬНЫЙ] (латин. nominalis - іменний) -той, що існує умовно (тільки за назвою), не виконує свого при-значення, своїх функцій.

НОМІНАЛЬНИЙ КАПІТАЛ [НОМИНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ] - Див. Капітал номі-нальний.

НОМІНАЦІЯ [НОМИНАЦИЯ] (латин, nomi-natio, від nomino - називаю) - наймену-вання, названня.

НОНВАЛЕР [НОНВАЛЕР] (від фр. nonva-leurs) - цінні папери, що в даний час не бе-руть участі в угодах і мають низьку, невиз-начену вартість. Однак це ще не означає, що вони не братимуть участі на ринку при змі-нах політичної та економічної ситуації в кра-їні (напр. російська позика періоду 1914р., держателями якої є французькі інвестори).

НОНСЕНС [НОНСЕНС] (англ. nonsense, від латин, non - ні і sensus - сенс) - безглуз-дість, нісенітниця, суперечливість.

НОН-ФОСФЕТЮР [НОН-ФОСФЕТЮР] - збереження дії договору страхування при несплаті наступної премії. Після того, як строк дії поліса (страхування вкладу або життя) дозволяє уже отримати викупну вар-тість, він може діяти, незважаючи на непла-тіж нових премій, якщо обсяг невиплачених премій з відсотками не перевищує викупну вартість.

НОРД [НОРД] (гол. noord - північ) - 1. Між-народне позначення Півночі. 2. Північний вітер.

НОРМА [НОРМА] (латин, norma - правило, взірець) - 1. Загальновизнане, узаконене правило, закон, звичайний стан, що підля-гає дотриманню всіма (Н. поведінки, Н. часу). 2. Середня кількість, вимір, розмір чогось.

НОРМА ВИРОБІТКУ [НОРМА ВЫРАБОТКИ] - кількість одиниць продукції, операцій або інших показників роботи, яку працівник по-винен виконати за певний відрізок часу. Н.в. на підприємствах залежить від специфіки галузі, технічного устаткування, технології виробництва тощо. Визначають її діленням денної (змінної) тривалості робочого часу, на норму часу на одиницю продукції (або ро-боту). За способами встановлення розріз-няють технічно обгрунтовані Н. в., дослюно-статистичніта дослідні. Н.в. є показником продуктивності праці і основою оплати пра-ці робітників-відрядників.

НОРМА ВИТРАТ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ [НОРМА ЗАТРАТ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ] - максимально допустима міра витрат сировини, матеріалів, палива та енергії на виробництво одиниці продукції або виконання визначеного обсягу робіт. За-безпечує бережливе використання та еко-номію матеріальних ресурсів. Н.в.м.р. по-винні бути прогресивними, динамічними й технічно обґрунтованими, відповідати су-часному рівневі техніки, технології та орга-нізації виробництва.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія