Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НЕФУНДОВАНІ ПОЗИКИ [НЕФУНДИРОВАННЫЕ ЗАЙМЫ] (нім. fundieren - вкладати капітал у цінні папери, від латин. fundus - основа) - короткотермінові держав-ні позики строком від кількох тижнів до од-ного року, що поширюються в основному через центральні і комерційні банки у виг-ляді казначейських векселів або інших зо-бов'язань.

НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ДЖЕРЕЛА [НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ] -джерела ресурсів, насамперед капітальних вкладень, без залучення державних централізованих коштів. Це можуть бути асигнування підприємств, кошти підприємств, господарств.

НЕЦІНОВА КОНКУРЕНЦІЯ [НЕЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ] -підтримання окремими монополіями вищого попиту на свої товари, порівняно з товарами інших монополій че-рез нецінові фактори: вищу якість, технічні параметри, надання додаткових послуг.

НЕЦІНОВІ ФАКТОРИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ [НЕЦЕНОВЫЕ ФАКТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ] - інші фактори, крім цін, що впливають на попит і пропозицію това-рів. До них належать доходи покупців, їхній соціальний стан. рівень купівельної спро-можності, забезпеченість предметами три-валого користування, демографічні особли-вості регіонів, мода, традиції, наявність на ринку взаємозамінних і взаємодоповнюю-чих товарів, рівень рекламування, витрати виробництва, запаси та інші фактори, у т. ч. сервісні торгові послуги.

НЕЧЕСНА КОНКУРЕНЦІЯ [НЕЧЕСНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ] - конкуренція між еконо-мічними суб'єктами, яка використовує не-цивілізовані форми боротьби за ринки збуту дискредитація конкурентів, дискримінацій-ні ціни, неправдива рекламатощо). Див. та-кож Недобросовісна конкуренція.

НІГІЛІЗМ [НИГИЛИЗМ] (від латин. nihil - ніщо) - точка зору абсолютного заперечен-ня, не пов'язаного з жодними позитивними ідеалами.

НІГІЛІСТ [НИГИЛИСТ] (від латин. nihil - ніщо, нічого) - 1. Людина, яка негативно ставиться до всього загальновизнаного. 2. Пе-реносно - малоосвічена, в чомусь малообіз-нана, збайдужіла людина.

НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД, ПРОГРАМА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ У МЕЖАХ ПРОГРАМИ "ТРАНСФОРМ" УРЯДУ НІМЕЧЧИНИ [НЕМЕЦКО-УКРАИНСКИЙ ФОНД, ПРОГРАММА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ "ТРАНСФОРМ" ПРАВИТЕЛЬСТВА ГЕРМАНИИ]-створений у 1996 р. з метою фінансування малих і середніх підприємств в Україні. Його обіговий капітал становить 10 млн DМ. Уряд Німеччини надав їху вигляді безповоротного фонду. Партнерами-виконавцями всього проекту є Кредитна Установа (KFW), розміщена у Франкфурті-на-Майні, та Національний банк України. Проектом передбачається надання кредитних коштів для малих і середніх під-приємств; технічна підтримка комерційних банків України для сприяння розвиткові за-значених цільових груп та створення довго-тривалого механізму фінансування у формі Німецько-Українського Фонду як майна особливого роду, що має функціонувати як "вічний" револьверний фонд. Кошти цього Фонду можуть одержати як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці: мікропід-приємства, а також підприємства ремісни-ків з кількістю зайнятих менше 20 осіб, з переважанням частки приватної власності. За рахунок коштів кредиту може фінансуватися діяльність у сфері виробництва, послуг і торгівлі. Можуть також фінансуватися і проекти малих підприємств з кількістю зайнятих менше 250 осіб з переважанням частки приватної власності та підприєм-ницька діяльність у сфері виробництва і по-слуг; може надаватись фінансова підтримка середнім підприємствам з кількістю зайнятих менше 500 осіб, які входять до складу спільних підприємств з німецькими партнерами, що належать до середнього бізнесу. Строк дії кредиту залежить від фінансового проекту, але не має переважати трьох років.

НОВА ТЕХНІКА [НОВАЯ ТЕХНИКА] -техні-ка, що відповідає сучасним технологічним вимогам і забезпечує зростання продуктив-ності праці, тобто зниження сукупних витрат минулої і живої праці на одиницю продукції.

НОВАТОР [НОВАТОР] (латин, novator - оновлювач) - винахідник, творець нового, прогресивного, передового в науці, техніці, виробництві, мистецтві. Організатор нових прогресивних методів праці, впроваджувач нових прогресивних технологій.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія