Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НЕТТО-АКТИВИ [НЕТТО-АКТИВЫ] - вар-тість капіталу компанії за ринковими ціна-ми з урахуванням нематеріальних активів компанії та її боргових зобов'язань.

НЕТТО-ВАРТІСТЬ КОМПАНІЇ [НЕТТО-СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ] - різниця між акти-вами і пасивами компанії, власний капітал.

НЕТТО-ДОХІД [НЕТТО-ДОХОД] -дохід, що залишається після всіх відрахувань і виплат.

НЕТТО-ПРИБУТОК [НЕТТО-ПРИБЫЛЬ] - чистий прибуток.

НЕТТО-ПРОЦЕНТИ [НЕТТО-ПРОЦЕНТЫ] - процентні платежі після відрахування по-датків.

НЕТТО-СТАВКА (НЕТТО-СТАВКА] - основ-на частина страхових тарифів, що призна-чається для формування ресурсів страхових органів на виплату страхового відшкодуван-ня (у майновому страхуванні) і страхових сум (в особистому страхуванні). За основу Н-с. береться середня за ряд років збитковість страхової суми.

НЕУСТОЙКА [НЕУСТОЙКА] - визначена державними законами, місцевими під-законними актами, контрактами, договора-ми грошова сума, яку сторона, суб'єкт дого-вору, повинна сплатити іншій (чи державі) в разі невиконання або неналежного вико-нання нею договірних зобов'язань. Різно-видами Н. є штраф, пеня.

НЕУСУВНІ ВИТРАТИ [НЕУСТРАНИМЫЕ ИЗДЕРЖКИ] - мінімальні постійні витрати під-приємства, компанії в процесі функціону-вання, не пов'язані з обсягами виробництва.

НЕФОРМАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ [НЕФОРМАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ] - організація осіб, що веде спільну діяльність, але не має організаційно оформленої структури і юри-дичного договору.

НЕФОРМАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ [НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБТЬЕДИНЕНИЕ] - об'єднання кількох осіб, які займаються спільною госпо-дарською, економічною або іншою діяльніс-тю, залишаючись на правах юридичних осіб.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія