Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НЕРУХОМІСТЬ [НЕДВИЖИМОСТЬ] - зе-мельні ділянки, зведені на них капітальні будівлі, промислові й житлові будинки та інші об'єкти. До Н. належить також майно-ве право на землю.

НЕСПРОМОЖНИЙ БОРЖНИК [НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ДОЛЖНИК] - особа, яка при-пинила виплату боргу через фінансову не-спроможність.

НЕСПРОМОЖНІСТЬ [НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ] - стан економічного суб'єкта, який припинив платежі за своїми боргами.

НЕТАРИФНІ БАР'ЄРИ [НЕТАРИФНЫЕ БАРЬЕРЫ] - перепони у зовнішній торгівлі, що знаходяться за межами митно-тарифних обмежень.

НЕТАРИФНІ ОБМЕЖЕННЯ [НЕТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ] - економічні й адмі-ністративні заходи, спрямовані на обмежен-ня зовнішньої торгівлі.

НЕТОВАРНЕ СПОЖИВАННЯ [НЕТОВАРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ] - споживання насе-ленням продуктів виробництва, одержаних поза ринковим обміном. В основному це надходження продуктів від особистого під-собного господарства жителів сільської міс-цевості та садово-городніх ділянок міського населення, а також надходження від колек-тивних с.-г. підприємств у порядку нату-ральної оплати праці. На відміну від товар-ного споживання при Н.с. вироблені про-дукти не обмінюються в порядку купівлі-продажу, а використовуються для особисто-го споживання або для перерозподілу в на-туральному вигляді, минаючи товарний обіг. Обсяг Н.с. визначають державні ста-тистичні органи при обчисленнях сукупно-го доходу окремих соціальних груп населен-ня за ринковими цінами.

НЕТОВАРНИЙ РАХУНОК [НЕТОВАРНЫЙ СЧЕТ] - рахунок, що виписується за опера-ціями, безпосередньо не пов'язаними з реа-лізацією товарів або послуг (повернення пе-реплачених сум внаслідок завищення цін або невідповідності якості товарів умовам договору, оплата неустойки, завищення та-рифів за перевезення тощо).

НЕТОВАРНІ ПЛАТЕЖІ [НЕТОВАРНЫЕ ПЛАТЕЖИ] - міжнародні розрахунки з неторго-вих операцій, що включають платежі, які здій-снюються за міжнародними цінами й тари-фами, і такі, що проводяться за внутрішніми роздрібними цінами і тарифами даної країни.

НЕТТІНГ [НЕТТИНГ] - 1. Скорочення чис-ла валютних угод через їх укрупнення 1 одно-часне погодження дій усіх учасників торгів і підрозділів біржі. 2. Взаємна компенсація зобов'язань і активів, банківських сальдо між філіями банку або кількома банками, що забезпечує економію на банківських комі-сійних і зменшує валютні ризики.

НЕТТО (НЕТТО] (латин, netto - чистий) - 1. Чиста вага (маса, обсяг) товару без упа-ковки, тари. 2. Чистий прибуток, чистий бюджет - після вирахування витрат. Проти-лежний показник - брутто.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія