Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НЕПРЯМІ ПОДАТКИ [КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ] - податки на товари і послуги, що вста-новлюються як надбавка до цін на товари або тарифи на послуги 1 не залежать від до-ходів платників податків. Н.п. включаються виробниками (продавцями) в ціну товару і потім передаються державі. Отже, виробни-ки і продавці виступають у ролі збирачів по-датків, а покупець - платником Н.п. Різнови-дом Н.п. є акцизи, податки з продаж, мито.

НЕРАЦІОНАЛЬНИЙ ПОПИТ [НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ СПРОС] -попит на товари, шкід-ливі для людини та її здоров'я.

НЕРАЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ [НЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ] - перевезен-ня вантажів, що зумовлюють зайві транс-портні витрати. Це зустрічні, надто далекі і повторні перевезення, перевезення нетран-спортабельних вантажів, перевезення, зу-мовлені необгрунтованим розподілом ван-тожопотоків між різними видами транспор-ту, тощо. Ліквідація Н.п. знижує обсяг транс-портної роботи, скорочує транспортні ви-трати і знижує собівартість перевезень.

НЕРЕГУЛЬОВАНИЙ ПОПИТ [НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ СПРОС] - попит, який мало під-дається регулюванню, зумовлений випад-ковими факторами.

НЕРЕЗИДЕНТИ [НЕРЕЗИДЕНТЫ] - фізич-ні і юридичні особи, що знаходяться поза територією даної держави або місце діяль-ності яких знаходиться за кордоном; усі іно-земні дипломатичні, консульські або зовніш-ньоторговельні представництва закордон-нихдержавтощо. Для Н. можуть встановлю-ватися особливі правила оподаткування.

НЕРИНКОВІ ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ [НЕРЫНОЧНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ] -державні грошові зобов'я-зання, які за умовами випуску не обертають-ся на вільному фондовому ринку і не можуть бути передані іншій особі (напр., ощадні об-лігації).

НЕРОЗДІЛЬНЕ СПІВВОЛОДІННЯ [НЕРАЗДЕЛЬНОЕ СОВЛАДЕНИЕ] - неподільна спільна власність, спільне володіння май-ном кількох осіб, які не мають індивідуаль-ного права на окрему його частину.

НЕРОЗМІННІ БАНКНОТИ [НЕРАЗМЕННЫЕ БАНКНОТЫ] - банківські білети, що не розмінюються на золото.

НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК [НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ] - прибуток ак-ціонерного товариства, компанії, що зали-шається після сплати податків і виплати диві-дендів для потреб розширеного відтворення.

НЕРУХОМІ ВКЛАДИ [НЕПОДВИЖНЫЕ ВКЛАДЫ] - вклади, за якими протягом три-валого періоду не здійснювались операції.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія