Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ [НЕПЛАТОСПОСОБНОСТЬ] - неспроможність підпри-ємства, організації чи установи своєчасно платити за своїми зобов'язаннями, що вип-ливають з їх господарської діяльності. По-няття Н. вживають у практиці для визна-чення незадовільного фінансового стану суб'єктів господарювання, що веде до бан-крутства.

НЕПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ [НЕПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ] -часткове безробіття; наявність працездатного населення, що має необхід-ність і бажання працювати, але не забезпе-чене роботою.

НЕПОВНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ [НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ] - робочий день меншої тривалості, ніж передбачено законом для даної професії (посади). Встановлюється, щоб надати можливість працювати тим гро-мадянам, які з тих чи інших причин (сімей-не становище, зниження працездатності, поєднання праці з навчанням тощо) не мо-жуть працювати повний робочий день. На роботу з Н.р.д. приймають також сумісників і осіб, яких зараховують на посаду, що не передбачає повної штатної одиниці. Запис до трудової книжки про неповну тривалість робочого дня не роблять і трудову діяльність зараховують як до загального, так і до безпе-рервного трудового стажу. Чергові відпустки працівникам з Н.р.д. надають на загальних підставах.

НЕПОДІЛЬНИЙ АННУЇТЕТ (НЕДЕЛИМЫЙ АННУИТЕТ] (фр. annuite - щорічний вне-сок,від латин annus - рік) - дохід, який не підлягає подальшому поділу між спадкоєм-цями.

НЕПОТИЗМ [НЕПОТИЗМ] (від латин, перов (перо1і8) - онук, нащадок) - заміщення по-садових осіб, надання звань, титулів за про-текцією, влаштування на високі посади не за рівнем професіоналізму, а за принципами родинності.

НЕПРАВОМІРНІ УГОДИ МІЖ ПІДПРИЄМЦЯМИ [НЕПРАВОМЕРНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ] - пого-джені дії між підприємцями, спрямовані на підтримання монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок, націнок, розподіл ринків за певними ознаками (територіальними, асортиментними, обсягом реалізації тощо) для підтримання монополізації, усунення з ринку або обмеження доступу до нього про-давців, покупців, інших підприємців, які не є учасниками Н.у.м.п.

НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ [НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ] - тимчасова або постійна втрата працездатності внаслідок хвороби, нещас-ного випадку або з інших причин, неможли-вість займатися трудовою діяльністю з при-чин, що не залежать від людини. В Україні відповідно до законодавства- основна умо-ва для призначення громадянами пенсії, до-помоги, надання окремих пільг.

НЕПРОДУКТИВНА ПРАЦЯ (НЕПРОДУКТИВНЫЙ ТРУД] - праця, що не уречевлю-ється в матеріальному продукті, але є сус-пільне корисною і необхідною для забезпе-чення виробництва матеріальних благ. Н.п. застосовується головним чином у невироб-ничій сфері (освіта, охорона здоров'я, куль-тура, наука, управління, збройні сили тощо). Затрати її зумовлені необхідністю організа-ції відтворення суспільного продукту й сус-пільства в цілому, організації споживання матеріальних благ та задоволення матері-альних і духовних потреб людей тощо. З роз-витком та ускладненням виробництва Н.п. має тенденцію до зростання. Проте зростан-ня цих затрат має обмежуватись рівнем ефективності продуктивної праці, яка є дже-релом усіх матеріальних благ.

НЕПРОДУКТИВНІ ВИТРАТИ [НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ] - Див. Ви-трати непродуктивні.

НЕПРЯМІ ВИТРАТИ [КОСВЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ] -Див. Витрати непрямі.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія