Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НЕОБОРОТНА ВАЛЮТА [НЕОБРАТИМАЯ ВАЛЮТА] - неконвертована валюта, що ви-користовується тільки у внутрішньому гро-шовому обігу.

НЕОБОРОТНІСТЬ [НЕОБРАТИМОСТЬ] - характеристика змін, за яких не відбуваєть-ся повернення у початковий стан; перехід у якісно новий стан. Я. більшою чи меншою мірою притаманна всім процесам у світі, що зумовлено: незамкненістю всіх наявних ма-теріальних систем, різноманіттям їхніх зов-нішніх зв'язків, які постійно змінюються і переводять систему у новий стан. Водночас Н. не є зміною тільки в одному напрямі.

НЕОБХІДНА ПРАЦЯ [НЕОБХОДИМЫЙ ТРУД] -праця, яка витрачається працівни-ками сфери матеріального виробництва на створення необхідного продукту.

НЕОБХІДНИЙ ПРОДУКТ [НЕОБХОДИМЫЙ ПРОДУКТ] - економічна категорія, що означає частину створеного працівника-ми сфери матеріального виробництва су-купного суспільного продукту, яка необхід-на для утримання самих працівників та їх-ніх сімей, а також для навчання працівни-ків. Н.п. виражений у формі заробітної пла-ти. Друга частина створеного в процесі ма-теріального виробництва сукупного суспіль-ного продукту називається додатковим про-дуктом і використовується суспільством для забезпечення розширеного відтворення.

НЕОБХІДНИЙ РОБОЧИЙ ЧАС [НЕОБХОДИМОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ] - частина робо-чого дня, протягом якої створюються мате-ріальні блага, необхідні для відтворення ро-бочої сили, утримання і всебічного розвитку самого працівника та його сім'ї. По суті, це час, протягом якого створюється необхідний продукт. Див. також Необхідний продукт.

НЕОКЛАСИЦИЗМ [НЕОКЛАСИЦИЗМ] - су-часні економічні теорії і течії, що являють собою розвиток класичної школи, створеної А. Смітом і Д. Рікардо. Н. запровадив в економічну науку поняття марчінальності, загальної рівноваги тощо.

НЕОПЛАЧЕНІ МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ [НЕОПЛАЧЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ] - цінності, отримані підприємством або які знаходяться в дорозі, акцептовані ним для оплати, але ще не оплачені через від-сутність коштів, а також цінності, строк пла-тежу за якими ще не настав, або ж не оформ-лені поставником платіжні документи.

НЕОПОДАТКОВУВАНИЙ МІНІМУМ [НЕОБЛАГАЕМЫЙ МИНИМУМ] - мінімальний дохід осіб. за яких не сплачується податок.

НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМ [НЕОПРОТЕКЦИОНИЗМ] (фр. protectionnisme, від латин, pro-tectio, букв. - захист, прикриття) - обме-ження на міжнародну торгівлю, що вводять-ся країнами додатково до традиційних форм обмеження небажаного імпорту товарів. Се-ред інших заходів - механізми тиску на екс-портерів у вигляді "добровільного обмежен-ня експорту", "впорядкування торговельних угод" та інші.

НЕОФОРМЛЕНІ ВІДВАНТАЖЕННЯ [НЕОФОРМЛЕННЫЕ ОТГРУЗКИ] - відвантаже-на продукція, що не оформлена розрахунко-вими документами. Враховується в активі балансу в складі готової продукції.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія