Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

НЕЛІМІТОВАНА ЧЕКОВА КНИЖКА [НЕЛИМИТИРОВАННАЯ ЧЕКОВАЯ КНИЖКА] - комплект бланків розрахункових чеків (по 10,20,25 і 50шт.), що видається банком для розрахунків з кількома постачальниками, транспортними організаціями та іншими суб'єктами у випадках, коли оплата чеків гарантується банком за допомогою надання кредиту зі спецпозикових рахунків платіжних кредитів під розрахункові документи в дорозі.

НЕМАТЕРІАЛЬНІ (НЕВІДЧУТНІ) ЦІННОСТІ [НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ (НЕОСЯЗАЕМЫЕ) ЦЕННОСТИ] - цінності, які не є фізичними об'єктами, але мають грошову оцінку. Це - патенти, технологічні і технічні новітні роз-робки, проекти, інші об'єкти інтелектуаль-ної власності, орендні та інші права.

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ [НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ] - цінності, що нале-жать підприємствам і організаціям, у вигля-ді цінних паперів, патентів, технологічних і технічних новітніх досягнень, проектів, ін-ших об'єктів інтелектуальної власності, орен-дні та інші права, які називають невідчутни-ми цінностями. Н.а. не є речовими об'єк-тами, але мають вартісну, грошову оцінку.

НЕНОРМОВАНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ (НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ] -ро-бочий день окремих категорій працівників, тривалїсть праці яких не завжди може бути обмежена рамками нормального робочого дня. На працівників з Н.р.д. цілком поши-рюються норми Правил внутрішнього тру-дового розпорядку, зокрема щодо початку й закінчення роботи, перерви на обід, табель-ного обліку, відпочинку у вихідні і святкові дні тощо. Якщо робітники й службовці з Н.р.д. залишаються працювати після закін-чення встановленого законом робочого дня (коли цього вимагає робота), то така робота не вважається надурочною. Додаткове на-вантаження, яке несуть ці працівники, ком-пенсується наданням їм додаткової відпус-тки. Обов'язки працівників з Н.р.д. можуть уточнюватися трудовим договором, догово-ром контракту та посадовими інструкціями.

НЕНОРМОВАНИЙ ЧАС [НЕНОРМИРОВАННОЕ ВРЕМЯ] - періоди нерегламентованих перерв у роботі або затрати часу на нераціо-нальні дії працівника, що не входять у норму часу під час виконання ним виробничого зав-дання. Визначають Н.ч. як різницю між фак-тичними та нормативними затратами часу на виробництво одиниці продукції. Величи-на Н.ч. залежить від раціонального викори-стання робочого часу та стану організації праці на виробництві. Скорочення її веде до підвищення продуктивності праці, тому єод-ним із завдань наукової організації праці.

НЕНОРМОВАНІ АКТИВИ [НЕНОРМИРОВАННЫЕ АКТИВЫ] -грошів касі, на розра-хунковому та інших рахунках; відвантаже-ні товари, строк оплати яких ще не настав, а також такі, що не оплачені вчасно і знахо-дяться на відповідальному збереженні у по-купців; різні види дебіторської заборгова-ності. Н.а. створюються за рахунок корот-кострокових позичок кредиторської забор-гованості постачальникам, фінансовим ор-ганам та іншим організаціям або особам.

НЕНОРМОВАНІ ОБОРОТНІ КОШТИ [НЕНОРМИРОВАННЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА] - кошти, що знаходяться у сфері обі-гу і не плануються. До них належать: кошти, вкладені у відвантажені товари, строки оп-лати яких не наступили; в товари відванта-жені, але не оплачені вчасно покупцями; у відвантажані товари, що знаходяться на відповідальному збереженні у покупців; кошти на розрахункових рахунках у банку, на акредитивах тощо.

НЕО... [НЕО] - у складних словах відповідає понят-тям "новий", "нове" (напр., необільшовизм, неологізм, неофіт).

НЕОБІЗНАНІСТЬ (НЕОСВЕДОМЛЕННОСТЬ) - недостатність або недоступність ринкової інформації. Внаслідок Н. неповно викорис-товується порівняльна перевага, що зменшує доходи від торгівлі, тоді як розширення рин-кової інформації поліпшує усвідомлені мож-ливості для вигідної торгівлі між націями.

НЕОБМЕЖЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ [НЕОГРАНИЧЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ] - зобов'язання, за яким особа чи трудовий ко-лектив у разі необхідності має відшкодову-вати заподіяні збитки всім своїм надбанням, включаючи особисте майно.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія